Badania kompozytów ceramicznych

 1. badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego materiałów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z zastosowaniem spektrometrów EDS i WDS w wysokiej i obniżonej próżni, pozwalające na przeprowadzenie mikroanalizy jakościowej i ilościowej pierwiastków, od boru (B) do uranu (U) wraz z przygotowaniem próbek do badań (zgłady, trawienie chemiczne, trawienie termiczne, ścieniacz jonowy)
 2. badania składu chemicznego metodą μXRF: oznaczane pierwiastki: Sb, Sn, Pd, Ag, Ru, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, S, P, Si, In, Cd, Rh, Au, Pt, Ir, Ga
 3. rentgenowska analiza strukturalna (XRD): jakościowa i ilościowa analiza fazowa, pomiar tekstury, analiza naprężeń, pomiary temperaturowe do 2300°C
 4. pomiary wielkości cząstek metodą DLS materiałów sypkich na sucho i w zawiesinie 0,1−2000 μm
 5. badania potencjału zeta i wielkości cząstek − pomiar wielkości nanocząstek w zakresie 0,6 nm–6 μm, potencjału zeta w zakresie 5 nm−10 μm i masy cząsteczkowej: 1000-2*10^7 Da
 6. badania nieniszczące gotowych elementów – tomografia komputerowa CT i radiografia RTG, metoda magnetyczno-proszkowa MT oraz ultradźwiękowa UT
 7. pomiary twardości oraz mikrotwardości metodami Brinella, Rockwella, Vickersa, Knoopa
 8. wyznaczanie modułu Younga metodą ultradźwiękową
 9. badania tribologiczne, współczynnik tarcia oraz wskaźnik zużycia metodą ball-on-disc
 10. badania skrawalności materiałów i skrawności narzędzi oraz wpływu cieczy obróbkowych na te właściwości
 11. wyznaczanie gęstości metodą Archimedesa lub za pomocą piknometru helowego
 12. badania przewodności elektrycznej
 13. badania przewodnictwa temperaturowego i wyznaczanie przewodnictwa cieplnego do 1500°C
 14. badania dylatometryczne w zakresie 180–2800°C, w tym optymalizacja parametrów procesu spiekania, wyznaczanie temperatury spiekania, wyznaczanie rozszerzalności liniowej materiałów, wyznaczanie skurczu materiałów, analiza procesów endo- i egzotermicznych w badanych materiałach, krzywe c-DTA materiałów; wyznaczanie temperatur krytycznych i ciepła przemian; konstrukcja wykresów CHT, CTPc i CTPi
 15. wyznaczanie temperatur charakterystycznych materiałów ceramicznych metodą optyczną od temp. pokojowej do 1750°C
 16. badania odporności na szoki cieplne − naprzemiennie w piecu i wodzie
 17. termowizyjne badanie profilu temperaturowego (emitowanego ciepła)
 18. pomiary skurczu, badania strzałki ugięcia
Skip to content