Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Badawczych w Centrum Technologii Odlewania w obszarze Technologii Formy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Główny Specjalista ds. Badawczych
w Centrum Technologii Odlewania w obszarze Technologii Formy
CTO_8/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 10 lutego 2021 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Rozwiązywanie problemów naukowych w reprezentowanym obszarze.
 2. Realizacja badań i prac doświadczalnych oraz przygotowywanie metodyk badawczych.
 3. Pozyskiwanie projektów B+R.
 4. Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami.
 5. Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu.
 6. Prowadzenie szkoleń.

Oczekiwania:

 1. Stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, albo wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.
 2. Minimum 5 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 5.
 3. Indeks Hirscha ≥ 3.
 4. Uczestnictwo w co najmniej trzech projektach B+R, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w charakterze głównego wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat.
 5. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R.
 6. Wiedza z zakresu technologii formy, w szczególności doboru materiałów przeznaczonych na formy i rdzenie piaskowe, wykonywania warstwowych form ceramicznych, doboru i opracowania technologii odlewniczych, znajomości technik rapid prototyping oraz inżynierii odwrotnej, regeneracji oraz możliwości zagospodarowania odpadów poodlewniczych, znajomości technik topienia i zalewania, znajomości technik wytwarzania i obróbki cieplno-ciśnieniowej materiałów i odlewów (CIP, HIP).
 7. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań.
 8. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej.
 9. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.
 10. Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.
 11. Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie.
 12. Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie),
 • możliwość stałego rozwoju zawodowego,
 • darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

CV zawierające informacje o dorobku naukowym z uwzględnieniem (jeśli to możliwe):

 • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
 • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
 • informacji o odbytych stażach naukowych.

Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego 2021 r.

Link do aplikowania:

Aplikuj

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku, kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content