Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Badawczych – Kierownik Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Główny Specjalista ds. Badawczych – Kierownik
Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii
CZE_15/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Z uwagi na wprowadzenie do struktury organizacyjnej nowego centrum badawczo-rozwojowego, obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Badawczych – Kierownika Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 28 czerwca 2021 r.

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

Główne wyzwanie stawiane przed Kandydatem:

 1. Organizacja od podstaw Centrum badawczo-rozwojowego zajmującego się tematyką zrównoważonych źródeł energii.
 2. Udział w rekrutacji pracowników i stworzenie zespołów badawczych w trzech obszarach: technologii odnawialnych źródeł energii, technologii biopaliw i technologii magazynowania energii.

Po pozyskaniu nowych pracowników do zadań pracownika należeć będzie:

 1. Nadzorowanie funkcjonowania oraz realizacji zadań w podległym Centrum.
 2. Opracowanie i realizacja budżetu Centrum oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania Centrum.
 3. Kierowanie pracą podległych pracowników poprzez planowanie, stawianie celów, przydzielanie zadań i zasobów niezbędnych do ich realizacji, koordynację oraz nadzór nad realizacją zadań i dyscypliną pracy.
 4. Inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z partnerami przemysłowymi Instytutu w zakresie zrównoważonych źródeł energii, w szczególności tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych realizujących projekty B+R+I.
 5. Budowanie i wzmocnienie wizerunku naukowego Instytutu i Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dodatkowo z uwagi na zajmowane stanowisko badawcze do obowiązków pracownika należeć będzie rozwiązywanie problemów naukowych w reprezentowanym obszarze, realizacja badań i prac doświadczalnych, pozyskiwanie projektów B+R, prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu.

Wymagania:

 1. Stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, albo wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.
 2. Minimum 5 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 5.
 3. Indeks Hirscha ≥ 3.
 4. Uczestnictwo w co najmniej trzech projektach B+R, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w charakterze głównego wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat.
 5. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R.
 6. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań.
 7. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej oraz prowadzenie bieżących kontaktów z zagranicznymi i naukowymi partnerami Instytutu.
 8. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.
 9. Minimum rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 10. Prawo jazdy kat. B.
 11. Komunikatywność.
 12. Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne.
 13. Umiejętność szybkiej adaptacji innowacji technologicznych.
 14. Umiejętność pracy przy szybko zmieniających się priorytetach.
 15. Zdolności przywódcze.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

CV w języku polskim zawierające informacje o dorobku naukowym z uwzględnieniem (jeśli to możliwe):

 • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
 • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
 • informacji o odbytych stażach naukowych.

Na zgłoszenia czekamy do 27 lipca 2021 r.

REJESTRACJA

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content