INFORMACJA DODATKOWA DO OGŁOSZENIE O PRZETARGU WARUNKOWYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W BOLESŁAWIU

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Bolesław, dla której , prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00033560/7.

Sprzedawca informuje, że:

– w dniu 6 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie na podstawie art. 101c ust. 3 pkt 1) i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2019 r. poz. 1396 t.j. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.) orzekł o wpisie o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi terenu działek o numerach 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, zlokalizowanych przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu (tj. działek, których dotyczy przetarg), gmina Bolesław, powiat olkuski, do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Decyzja nie jest prawomocna, zostało złożone od niej odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

– lokale znajdujące się w kompleksie budynków handlowo-usługowych są wynajmowane w oparciu o umowy najmu, zasadniczo zawarte na czas nieokreślony, z różnym okresem wypowiedzenia. Jedną umowę zawarto na czas określony, tj. do dnia 15.03.2024 r. Umowę zawarto w formie pisemnej, lecz bez daty pewnej. Sprzedawca zwraca też uwagę, iż jedna z umów zawartych na czas nieokreślony posiada ograniczenie możliwości jej wypowiedzenia, tzn. oświadczenie o jej wypowiedzeniu można złożyć nie wcześniej niż 1.01.2022 r.

Skip to content