Konkurs na stanowisko Kierownika Centrum Projektowania i Prototypowania

Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne/ asystenta/adiunkta z pełnieniem funkcji

 Kierownika Centrum Projektowania i Prototypowania

Zakres odpowiedzialności i wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
 2. Upowszechnianie wyników realizowanych prac, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz przygotowywanie zgłoszeń projektów wynalazczych z zakresu swojej działalności.
 3. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji oraz doradztwo techniczne.
 4. Kierowanie Centrum w skład którego wchodzą trzy podległe pracownie: Pracowania Projektowania Procesów     Technologicznych, Pracownia Prototypowania, Pracowania Projektowania Komputerowego Procesów Odlewniczych.

Wymagania:

 1. Wykształcenie: wyższe techniczne oraz:
  • tytuł zawodowy magistra – w przypadku ubiegania się o stanowisko inżynieryjno-techniczne i stanowisko asystenta. W przypadku ubiegania się    o stanowiska asystenta mile widziane będzie również posiadanie otwartego przewodu doktorskiego;
  • stopień naukowy doktora nauk technicznych – w przypadku ubiegania się  o stanowisko adiunkta.
 2. Autorstwo lub współautorstwo:
  • minimum 5 recenzowanych publikacji naukowych w wydawnictwach lub czasopismach punktowanych (znajdujących się na liście ministerstwa lub  z IF), po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra – w przypadku ubiegania się o stanowisko asystenta;
  • minimum 6 recenzowanych publikacji naukowych w wydawnictwach lub czasopismach punktowanych (znajdujących się na liście ministerstwa lub z IF), po uzyskaniu stopnia doktora – w przypadku ubiegania się o stanowisko adiunkta;
 3. Dwie opinie (wykonane przez pracowników naukowych posiadających tytuł naukowy profesora, lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z których jeden powinien być zatrudniony poza Instytutem) potwierdzające twórczą działalność naukową i umiejętność sprawnego kierowania pracą badawczą – w przypadku ubiegania się o stanowisko adiunkta.
 4. Pozytywna ocena parametryczna za okres ostatnich 2 lat zatrudnienia – dotyczy kandydatów pozostających w stosunku pracy w Instytucie Odlewnictwa.
 5. Dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość drugiego języka.
 6. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.
 7. Odpowiedzialność, obowiązkowość i dyspozycyjność.

Niezbędne dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie).

Ponadto, kandydat na w/w stanowisko przedstawia koncepcję pracy oraz wizję rozwoju Centrum Projektowania i Prototypowania.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie siedziby Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, ul. Zakopiańska 73 w terminie do 14 października 2016 r. do godz. 11:00. z dopiskiem na kopercie:

„Dotyczy zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym/asystenta/ adiunkta z pełnieniem funkcji Kierownika Centrum Projektowania i Prototypowania.”

Wymagane dokumenty, w tym list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez Instytutu Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków”.

Skip to content