Konkurs na stanowisko inżyniera w Zakładzie Technologii

Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko

inżyniera w Zakładzie Technologii

 Wymagania stawiane Kandydatom:

 1. Ukończone wyższe studia techniczne z dyplomem magistra inżyniera ze znajomością procesów odlewniczych.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (znajomość innych języków mile widziana).
 3. Umiejętność obsługi programów komputerowych z pakietu MS Office, ACAD.
 4. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.
 5. Obowiązkowość i dyspozycyjność.
 6. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Osoba zatrudniona na stanowisku inżyniera w Zakładzie Technologii będzie równocześnie członkiem zespołu badawczego realizującego projekt z programu Lider VIII.

Wymagane kryteria: wiek do 35 roku życia oraz doświadczenie z zakresu badania mas formierskich.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Formułowanie tematyki prac badawczych i przygotowanie wniosków projektowych w konkursach krajowych i zagranicznych.
 2. Aktywne uczestnictwo w realizowanych pracach badawczych.
 3. Prowadzenie badań z zakresu technologii formy i rdzenia.
 4. Współpraca z przemysłem.
 5. Studiowanie i analiza literatury fachowej.

 Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów – kopie),
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Powyższe dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, ul. Zakopiańska 73 z dopiskiem na kopercie „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku inżyniera w Zakładzie Technologii” w terminie do dnia 20.04.2018 r.

Wymagane dokumenty, w tym list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922z póżn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków”.

 

Skip to content