Nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
Nr ref: NT_10/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Forma nawiązania stosunku pracy: Powołanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A

Data ogłoszenia: 9 marca 2021 r.

Główne zadania i obowiązki:

 1. Budowanie długookresowych strategii działania oraz rozwoju Instytutu w obszarze badań.
 2. Prowadzenie działań rozwijających działalność naukowo-badawczą Instytutu.
 3. Rozwijanie współpracy Instytutu z partnerami przemysłowymi w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
 4. Monitoring krajowych i zagranicznych programów badawczych.
 5. Inicjowanie i nadzorowanie działań w zakresie pozyskiwania projektów badawczych.
 6. Nadzorowanie realizacji projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie.
 7. Wdrażanie i rozwój narzędzi wspomagających zarządzanie projektami.
 8. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych dot. infrastruktury badawczej.
 9. Uczestniczenie w działaniach związanych z transferem wiedzy i wdrażaniem wyników działalności naukowej i badawczo-rozwojowej do gospodarki (komercjalizacja).
 10. Prowadzenie działań w zakresie umiędzynarodowienia działalności Instytutu.
 11. Bieżąca współpraca z pozostałymi Zastępcami Dyrektora i komórkami organizacyjnymi w szczególności w zakresie badań.
 12. Nadzorowanie i koordynacja prac pracowników bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Instytutu.

Wymagania i oczekiwania:

 1. Co najmniej stopień naukowy doktora (preferowane dziedziny nauk: nauki techniczne, nauki inżynieryjno-techniczne oraz nauki  ścisłe i przyrodnicze).
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 6. W okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami.
 7. Doświadczenie w formułowaniu strategii badawczych, planów rozwoju lub kierunków badawczych dla zespołu lub jednostki prowadzącej badania.
 8. Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo – rozwojowych z różnych źródeł finansowania.
 9. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań.
 10. Znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
 11. Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.
 12. Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.
 13. Umiejętność wyznaczania celów i egzekwowania wyników od podległych pracowników.
 14. Umiejętność projektowania i wdrażania strategii krótko i długoterminowych.
 15. Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie.
 16. Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.
 17. Nastawienie na realizację celów.
 18. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 19. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie),
 • darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia 2021 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, prosimy w CV dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut) z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content