Nabór na stanowisko inżynieryjno-techniczne w Zakładzie Technologii

Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
ogłasza nabór na stanowisko
inżynieryjno-techniczne

w Zakładzie Technologii

Opis zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Formułowanie tematyki prac badawczych i przygotowanie wniosków projektowych w konkursach krajowych i zagranicznych.
 2. Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie: rozwijania technologii mas wiązanych mechanicznie i chemicznie ze spoiwami organicznymi i nieorganicznymi, wraz z opracowywaniem nowych materiałów formierskich (podstawowych i pomocniczych), pomocy w uruchamianiu ich produkcji i wdrażaniu w zakładach przemysłowych.
 3. Opracowywanie technologii wykonywania odlewów oraz pomocy w uruchamianiu ich produkcji.
 4. Opracowywanie unikalnych i rozwojowych materiałów (materiałów biomimetycznych) przeznaczonych do technologii odlewniczej.
 5. Prowadzenie prac badawczych w zakresie regeneracji osnów ziarnowych mas formierskich i rdzeniowych i utylizacji odpadów odlewniczych.
 6. Upowszechnianie wyników realizowanych prac, uczestnictwo w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
 7. Dbanie o rozwój zawodowy poprzez ugruntowanie posiadanej wiedzy i jej stały rozwój.
 8. Aktywność w relacjach z partnerami naukowymi oraz przemysłowymi.

Wymagania:

 1. Stopień magistra inżyniera w zakresie metalurgii, inżynierii materiałowej lub ceramiki, albo stopień naukowy doktora nauk technicznych.
 2. Dorobek naukowo-badawczy w dziedzinie metalurgii, inżynierii materiałowej i/lub ceramiki.
 3. Aktywne uczestnictwo w życiu naukowym.
 4. Aktywny udział w konferencjach i sympozjach.
 5. Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
 6. Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację i pracę naukową.
 7. Prawo jazdy kategorii B.
 8. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) uwzględniający informację o dorobku naukowym, badawczym i wdrożeniowym.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie).
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie).
 5. Podpisane dokumenty związane z ochroną danych osobowych tj. klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, ul. Zakopiańska 73 z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Technologii” w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. lub przesłać listem poleconym na adres: Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Odlewnictwa.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami.
Instytut Odlewnictwa zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Obowiązek informacyjny
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content