Nabór na stanowisko Radca Prawny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

ogłasza nabór na stanowisko

RADCA PRAWNY

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  1/2 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kompleksowa obsługa prawna Instytutu.
 2. Współudział w przygotowywaniu dokumentów organizacyjnych Instytutu takich jak regulaminy, zarządzenia, procedury, pełnomocnictwa.
 3. Przygotowywanie, aktualizacja i opiniowanie wzorów umów oraz innych dokumentów funkcjonujących w Instytucie.
 4. Udzielanie konsultacji i porad prawnych oraz wydawanie opinii prawnych.
 5. Przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami.
 6. Bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych.
 7. Reprezentowanie Instytutu w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
 8. Czynny udział w negocjacjach.
 9. Bieżąca współpraca z dyrekcją i innymi pracownikami Instytutu.

Wymagania formalne:

 1. Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego.

Oczekiwania:

 1. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.
 2. Znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, procedury administracyjnej, kodeksu spółek handlowych, a także ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość.
 4. Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność.
 5. Profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania.
 6. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
 7. Umiejętność wykonywania równolegle wielu różnorodnych zadań o różnym stopniu skomplikowania i trudności.
 8. Orientacja biznesowa, umiejętność identyfikacji ryzyk.
 9. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 10. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Dokumenty:

 • CV
 • dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych (skan) lub oświadczenie kandydata o zdaniu egzaminu radcowskiego oraz oczekiwaniu na wpis na listę radców prawnych – w przypadku osób, które zdały egzamin radcowski w roku 2019.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@iod.krakow.pl do 2 czerwca 2019 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Radca prawny”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@iod.krakow.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu www.iod.krakow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content