OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM (LICYTACJA Z PRZYBICIEM) NR 1/2022 NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W BOLESŁAWIU składającej się z działek ewidencyjnych o nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
ogłasza przetarg nr 1/2022
nieograniczony ustny (licytacja z przybiciem)

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Bolesław, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00033560/7.

 

Podstawa prawna:

 1. 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2098, dalej: u.s.b.ł.),
 2. 39, art. 40-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, dalej: ustawa),
 3. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1317),
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 443 z późn.zm.),
 5. regulamin przygotowywania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż środków trwałych w Instytucie Odlewnictwa, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Instytutu Odlewnictwa z dnia 10 grudnia 2013 r.

 

Przedmiot przetargu:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej, ogrodzonej, częściowo uzbrojonej, położonej przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu, o powierzchni 1,8625 ha, kształt nieregularny, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Bolesław, (województwo: małopolskie, powiat: olkuski, gmina: Bolesław) objętej księgą wieczystą KR1O/00033560/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej.

W obrębie nieruchomości znajduje się kompleks budynków warsztatowo-produkcyjnych oraz handlowo-usługowych. Obiekty warsztatowo-produkcyjne ulokowane są w centralnej części działki, natomiast obiekty handlowo-usługowe ulokowane są wzdłuż ul. Głównej w Bolesławiu. Podstawowe parametry obiektów:

 • hala odlewni – pow. użytkowa 1462 m2, pow. ogólna 1635,30 m2,
 • rozdzielnia WN/NN – pow. użytkowa 281 m2, pow. ogólna 302 m2,
 • budynek techniczno-laboratoryjny – pow. użytkowa 337,31 m2, pow. ogólna 360,30 m2,
 • kiosk-pawilon – pow. użytkowa 98,40 m2, pow. ogólna 101 m2,
 • warsztat mechaniczny – pow. użytkowa 638,20 m2, pow. ogólna 746,10 m2,
 • budynek handlowo-usługowy nr 1 – pow. użytkowa 235,98 m2, pow. ogólna 250,5 m2,
 • budynek handlowo-usługowy nr 2 – pow. użytkowa 125,31 m2, pow. ogólna 133,9 m2,
 • pawilon-sklep – pow. użytkowa 258,61 m2, pow. ogólna 271,4 m2.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Bolesław nr XXVI/244/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą XL/392/2018 z dnia 2 maja 2018 r. oraz uchwałą nr XXVIII/281/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., z przeznaczeniem:

 • działki nr: 1738/1 o pow. 0,1895 ha, nr 1738/2 o pow. 0,0974 ha, nr 1738/3 o pow. 0,0787 ha, nr 1738/4 o pow. 0,0570 ha, nr 1738/5 o pow. 0,0282 ha w terenie zabudowy usługowej (18U1 i 14U1);
 • działka nr 1738/6 o pow. 1,4117 ha w terenie aktywności gospodarczej (1P/MU).

Nieruchomość jest położona w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczonych uchwałą nr XI/102/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław.

Nieruchomość jest objęta prawem pierwokupu na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości, stosownie do art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2021.1961 t.j. z dnia 2021.10.28).

 

Stan prawny nieruchomości:

Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1O/00033560/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – obejmuje działki nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb Bolesław, jednostka ewidencyjna Bolesław. Działki zabudowane są budynkami: hala odlewni, rozdzielnia, szatnie, łaźnie, garaże samochodowe, budynek techniczno-laboratoryjny, magazyn, kiosk-pawilon, wiaty.

Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – działki gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 2090-03-11, zabudowane budynkami stanowiącymi odrębną własność.

Dział II (własność) – Właściciel – Skarb Państwa; Użytkownik wieczysty – Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – wolny / brak wpisów.

Dział IV (hipoteki) – wolny / brak wpisów.

Sprzedawca wyjaśnia, iż jest następcą prawnym Instytutu Odlewnictwa ujawnionego w księdze wieczystej jako użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej i właściciel budynków, a to stosownie do art. 98 ust. 2 w zw. z art. 101 ust. 1 w zw. z art. 102 pkt 1) u.s.b.ł.

Sprzedawca umożliwia przeprowadzenie audytu prawnego nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. Zainteresowanym udostępni na ich wniosek, po zawarciu umowy o zachowaniu poufności, dostępne Sprzedawcy dokumenty oraz upoważnienia, potrzebne do zbadania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

W stosunku do nieruchomości (działek o numerach 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, zlokalizowanych przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu, gmina Bolesław, powiat olkuski) w dniu 6 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie na podstawie art. 101c ust. 3 pkt 1) i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2019 r. poz. 1396 t.j. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.) orzekł o wpisie o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Decyzja została utrzymana w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarga w dniu 26 stycznia 2022 r. została oddalona. Sprzedawca podjął dalsze kroki prawne w tym zakresie.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Bolesław, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz § 18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56), zawiadomił Sprzedawcę o sporządzeniu nowej karty adresowej obiektu ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bolesław: hali odlewni, ul. Główna 46, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 1738/6, obręb Bolesław. Na czynność Wójta Gminy Bolesław została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Ponadto, na działce nr 1786/6, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znajduje się obiekt dziedzictwa kulturowego objęty ochroną, zabytek górnictwa, szyb Aleksander.

Lokale znajdujące się w kompleksie budynków handlowo-usługowych oraz część gruntów są wynajmowane w oparciu o umowy najmu, zawarte na czas nieokreślony, z różnym okresem wypowiedzenia. Jedna umowa przewiduje ograniczenie możliwości jej wypowiedzenia, tzn. oświadczenie o jej wypowiedzeniu można złożyć nie wcześniej niż 16.03.2024 r.

Na terenie nieruchomości znajdują się ruchomości (przeznaczone do działalności przemysłowej) pozostawione przez byłego najemcę, które do tej pory nie zostały przez niego odebrane, w związku z czym prowadzone są działania w celu ich odebrania, ewentualnie usunięcia. 

Na terenie nieruchomości znajdują się ruchomości Incast sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GUp 380/18). Obecnie trwa sprzedaż majątku upadłej.

Ze względu na zaplanowaną przez dostawcę energii zmianę parametrów zasilania obiektów należących do Sprzedawcy, przewidzianą na III-IV kwartał 2022 r. i związaną z tym konieczność wykonania nowej instalacji zasilającej wraz z transformatorem, którego posadowienie może nastąpić na nieruchomości, w lokalizacji zaproponowanej przez dostawcę energii elektrycznej, posadowienie nowej stacji transformatorowej może wymagać formalnego uregulowania z dostawcą energii elektrycznej sposobu korzystania przez niego z gruntu, na którym posadowiona ma zostać ww. stacja.

Miejsce przetargu:

Siedziba Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Sposób sprzedaży:

Za oferenta zwycięskiego uważa się podmiot, który zaproponuje najkorzystniejszą dla Sprzedawcy cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. Udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy znajduje się w części poświęconej warunkom przetargu.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu:

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2.800.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych netto) i podlega powiększeniu o należny od wylicytowanej kwoty podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Cena wywoławcza została określona z uwzględnieniem operatu szacunkowego z dnia 24 stycznia 2022 r., wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę.

Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wpłacane jest przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 20 1240 4722 1111 0000 4856 6733. Zapłata wadium powinna nastąpić pod tytułem: „wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bolesławiu”. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00 w dniu 17 maja 2022 r. Za rozstrzygającą uznaje się godzinę i datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli:

–  dany oferent nie stawi się w wyznaczonej godzinie i miejscu przeprowadzania przetargu bądź też jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

lub też

– dany oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Powyższe dotyczy tylko przypadku, kiedy Sprzedawca uzyskał zgodę organu nadzoru na dokonanie czynności prawnej,

lub też

– oferent, którego oferta została wybrana, w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia wynikającej z przybicia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium podlega także zwrotowi w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania, jak też w razie niewyrażenia przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej lub wykonania prawa pierwokupu przez podmiot uprawniony. Odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu, niewyrażenie przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej lub wykonanie przez podmiot uprawniony prawa pierwokupu nie daje jakichkolwiek podstaw oferentom do żądania naliczenia na ich rzecz odsetek od wpłaconych kwot wadium lub wysuwania jakichkolwiek innych roszczeń z tytuły wpłaty wadium.

Warunki przetargu:

 1. Zainteresowani oferenci winni stawić się osobiście lub przez pełnomocnika w dniu 19 maja 2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 73, w budynku (BLT) Krakowskiego Instytutu Technologicznego, I p. sala konferencyjna (nr 109), w celu zapewnienia sobie czynnego udziału w licytacji przedmiotu przetargu, a tym samym w celu złożenia oferty zakupu, w ramach przeprowadzanego nieograniczonego przetargu ustnego.
 1. Oferent stawający do przetargu jest zobowiązany przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
  • dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości, terminie i formie określonej w ogłoszeniu;
  • dokument tożsamości;
  • aktualny wydruk z Centralnej Informacji właściwego rejestru – w przypadku gdy uczestnik jest przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną lub osobą prawną lub w przypadku, gdy uczestnik jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (nie starszy niż 7 dni);
  • oryginał pełnomocnictwa do uczestniczenia w przetargu w razie zastępstwa osoby uprawnionej do reprezentacji danego oferenta;
  • oświadczenie (opatrzone datą i podpisem – załącznik nr 1 do ogłoszenia), że oferent zapoznał się z ogłoszeniami o przetargu, w szczególności warunkami i załącznikami oraz dokumentacją przetargu, stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
  • oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem – zobowiązanie, że w razie, gdy jego oferta zostanie przyjęta, zobowiązuje się do uzyskania w terminie 60 dni od dnia przybicia, zezwolenia na zakup nieruchomości lub wskazanie podstaw braku obowiązku uzyskania zezwolenia;
  • dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski itp. wymaga zgody właściwego organu lub oświadczenie, że taka zgoda nie jest wymagana.
 2. Postępowanie przetargowe prowadzi Komisja Przetargowa. Tryb jej pracy określa regulamin.
 3. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w formie licytacji zakończonej z chwilą przybicia. Komisja poucza uczestników o przebiegu postępowania, a przed rozpoczęciem licytacji sprawdza kompletność oraz formalną poprawności ww. dokumentów.
 4. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny przedmiotu przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania, z zastrzeżeniem, że podana przez licytującego oferenta cena przestaje wiązać, jeśli inny licytujący oferent zaoferował cenę wyższą.
 5. Po ustaniu postąpień Komisja Przetargowa – uprzedzając trzykrotnie obecnych o najwyższej oferowanej cenie – udziela przybicia oferentowi, który zaoferował cenę najwyższą i zamyka przetarg.
 6. Udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Tryb ubiegania się Sprzedawcy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży określa u.s.b.ł. oraz ustawa.
 7. W razie uzyskania przez Sprzedawcę zgody na zawarcie umowy sprzedaży, zwycięski oferent jest zobowiązany do jej zawarcia w kancelarii notarialnej, wyznaczonej przez Sprzedawcę i terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o uzyskaniu przedmiotowej zgody. Poinformowanie następuje w każdej możliwej formie. Niestawiennictwo zwycięskiego oferenta zostanie potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy, uzasadniające zatrzymanie wadium.
 8. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą ulec zmianie lub zostać odwołane, w szczególności w razie wykonania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz uprawnień kontrolnych.
 9. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
 10. Oględziny przedmiotu przetargu są możliwe w miejscu jego położenia, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 12 26 18 216.
 11. W celu uzyskania wglądu do dokumentów dotyczących nieruchomości lub przetargu, uzyskania dokumentów lub upoważnień do przeprowadzenie audytu prawnego i faktycznego nieruchomości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 26 18 216.
 12. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 12 26 18 216 lub pod adresem mailowym: waldemar.madej@kit.lukasiewicz.gov.pl.

 

Załącznik nr 1: Oświadczenie oferenta – przetarg nr 1/2022.

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna.

 

Skip to content