Ogłoszenie o przetargu (Przetarg Nr 1) na sprzedaż skaningowego mikroskopu elektronowego oraz mikroanalizatora rentgenowskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Instytut Odlewnictwa w Krakowie

ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków

ogłasza przetarg nr 1

nieograniczony ustny (licytacja z przybiciem)

na sprzedaż skaningowego mikroskopu elektronowego STEREOSCAN 420 Leica

oraz mikroanalizatora rentgenowskiego EDS LINK  ISIS 300

(opisanych w treści poniższej)

Podstawa prawna:

1) art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  (tekst jednolity:  Dz. U.  z  2017 r. poz. 1158 z późn. zm.),

2) art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 2152 ),

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn.zm.).

Przedmiot przetargu:

Skaningowy mikroskop elektronowy

STEREOSCAN 420 Leica

 

Rok produkcji  1993
Zastosowanie  obserwacje topografii powierzchni
Próbki przewodzące powierzchniowo o wymiarach max. 2x2x≤1cm
Katoda wolframowa
Detektor elektronów wtórnych (SE)
napięcie przyspieszające: 10-30kV
zdolność rozdzielcza: 6nm
Tryb pracy
analiza punktowa jakościowa (identyfikacja pierwiastków obecnych we wskazanym mikroobszarze) oraz ilościowa z korekcją ZAF4 (skład chemiczny mikroobszary, % mas. oraz % at.)
analiza liniowa profil stężenia wybranych pierwiastków wzdłuż zaznaczonej linii
analiza powierzchniowa mapy stężenia wybranych pierwiastków w wybranym mikroobszarze

 

 

Mikroanalizator rentgenowski

EDS LINK ISIS 300

Rok produkcji  1997
Zastosowanie  określenie składu chemicznego w mikroobszarach, jakościowe i ilościowe
Próbki przewodzące powierzchniowo o wymiarach max. 2x2x≤1cm
określenie ilościowe: zgład polerowany
Zdolność rozdzielcza detektora    133eV (Mn przy 5.9 keV)
Granice wykrywalności jakościowa: Z=4 (beryl) – Z=92(uran),
ilościowa: 15<Z<25 – 0.05- 0.1% mas.,
Z<15, Z>25 – 0.1- 0.4 % mas.
Tryb pracy
analiza punktowa jakościowa (identyfikacja pierwiastków obecnych we wskazanym mikroobszarze) oraz ilościowa z korekcją ZAF4 (skład chemiczny mikroobszary, % mas. oraz %at.)
analiza liniowa profil stężenia wybranych pierwiastków wzdłuż zaznaczonej linii
analiza powierzchniowa mapy stężenia wybranych pierwiastków w wybranym mikroobszarze

 

Miejsce przetargu:  siedziba Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, ul. Zakopiańska 73.

Sposób sprzedaży:

Zamierzona sprzedaż, zakreślona przedmiotem ogłoszonego przetargu, nastąpi w drodze licytacji, w ramach której oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zakupi składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu, za cenę najwyższą, zaproponowaną w ramach przetargu ustnego (licytacja z przybiciem) – z zastrzeżeniem, iż licytujący oferent będzie zobowiązany zapłacić za przedmiot przetargu przynajmniej kwotę przyjętą przez Instytut Odlewnictwa jako startową – wywoławczą, rozpoczynającą licytację publiczną, przy zachowaniu poniżej opisanych zasad postąpienia licytacyjnego.

Cena wywoławcza za sprzedaż:

Cena wywoławcza za przedmiot przetargu nr 1 wynosi  35 000,00 zł netto (słownie:  trzydzieści pięć tysięcy złotych) plus należny od wylicytowanej kwoty VAT wg obowiązującej stawki.

Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium  w pieniądzu, w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset  złotych).  Wadium z dopiskiem: „wadium” – przetarg nr 1 na sprzedaż skaningowego mikroskopu elektronowego STEREOSCAN 420 Leica oraz mikroanalizatora rentgenowskiego EDS LINK  ISIS 300” należy wnieść w pełnej wysokości najpóźniej do godz. 10.00 w dniu 05 lutego 2018 r, w kasie Instytutu Odlewnictwa,  w Krakowie ul. Zakopiańska 73 lub w formie przelewu, na rachunek bankowy Instytutu Odlewnictwa w Krakowie:

nr:  42 1240 4722 1111 0000 4849 3781

co oznacza uznanie tego rachunku bankowego na pełną kwotę wadium w tej dacie  do godziny 10.00.

Wadium (od ceny wywoławczej), złożone w przetargu przepada na rzecz Instytutu Odlewnictwa od konkretnego oferenta,  jeżeli:

– dany oferent, występujący w przetargu oznaczonym jako „przetarg nr 1 na sprzedaż skaningowego mikroskopu elektronowego STEREOSCAN 420 Leica oraz mikroanalizatora rentgenowskiego EDS LINK  ISIS 300” nie stawi się w wyznaczonej godzinie i miejscu przeprowadzania przetargu bądź też nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

lub też

– jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta –wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium podlega także zwrotowi      w przypadku zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym, unieważnienia przetargu lub jego odwołania. Odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu bądź też zamknięcie przetargu bez wybrania oferty nie daje jakichkolwiek podstaw oferentom do żądania naliczenia na ich rzecz odsetek od wpłaconych kwot wadium lub wysuwania jakichkolwiek innych roszczeń z tytuły wpłaty wadium.

Warunki przetargu:

1. Zainteresowani oferenci winni stawić się osobiście (lub wziąć udział w przetargu za pośrednictwem osoby do tego skutecznie umocowanej), w dniu 05 lutego 2018 r.  o godzinie 11.30, w siedzibie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, przy  ul. Zakopiańskiej 73, w budynku (BLT) Instytutu Odlewnictwa, II p. sala konferencyjna, w celu zapewnienia sobie czynnego udziału w licytacji przedmiotu przetargu, a tym samym w celu złożenia oferty zakupu, w ramach przeprowadzanego przetargu ustnego.

2. Stawający do przetargu oferent jest zobowiązany przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji Przetargowej:

1)  dowód wpłaty wadium lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium, w wysokości przewidzianej warunkami przetargu;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu, złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu umocowanego do takiej czynności – w przypadku, gdy uczestnik jest przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną lub osobą prawną lub w przypadku, gdy uczestnik jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

3) dokument tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

4) pełnomocnictwo do uczestniczenia w przetargu, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji uczestnika przetargu – jeśli oferent korzysta  z pełnomocnika i nie występuje osobiście w postępowaniu przetargowym, (pełnomocnik jest zobowiązany legitymować się dokumentem tożsamości),

5) oświadczenie (opatrzone datą i podpisem), że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

3. Postępowanie przetargowe, w formie licytacji ustnej zakończonej przybiciem, rozpocznie się po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową powyżej wskazanych dokumentów – w przedmiocie ich kompletności oraz formalnej poprawności.

4. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny za przedmiot przetargu, a postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zastrzeżeniem, że podana przez licytującego oferenta cena przestaje wiązać jeśli inny licytujący oferent zaoferował cenę wyższą.

5. Po ustaniu postąpień Komisja Przetargowa – uprzedzając obecnych – po trzecim ogłoszeniu najwyższej ceny zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował cenę najwyższą. Zamknięcie przetargu i udzielenie przybicia zostanie dodatkowo potwierdzone treścią umowy sprzedaży podpisaną przez strony po zapłacie ceny nabycia przez licytanta.

6. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po podpisaniu umowy, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 7 dni -pod rygorem utraty prawa wynikającego z przybicia oraz złożonego wadium.

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie ul. Zakopiańska 73, pokój nr 8,  parter, budynek BLT, lub pod numerem telefonu (12) 26 18 317 w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Profesor dr hab. inż. Małgorzata Warmuzek.  Zapraszamy do oglądania przedmiotu przetargu po uprzednim umówieniu się na termin, pod w/w  numerem telefonu.

 

Załącznik 1: oświadczenie oferenta przetarg nr 1

Skip to content