OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁEK POŁOŻONYCH W BOLESŁAWIU PRZY UL. GŁÓWNEJ nr 46.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków

przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Bolesław, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00033560/7. Tym samym, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa (dalej: Instytut) zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert zakupu ww. prawa.

 1.  Przedmiot sprzedaży
  Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej, ogrodzonej, płaskiej, bez większych nierówności, częściowo uzbrojonej, położonej przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu, o powierzchni 1,8625 ha, kształt nieregularny, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Bolesław, (województwo: małopolskie, powiat: olkuski, gmina: Bolesław) objętej księgą wieczystą KR1O/00033560/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej.W obrębie nieruchomości znajduje się kompleks budynków warsztatowo-produkcyjnych oraz handlowo-usługowych. Obiekty warsztatowo-produkcyjne ulokowane są w centralnej części działki, natomiast obiekty handlowo-usługowe ulokowane są wzdłuż ul. Głównej w Bolesławiu. Podstawowe parametry obiektów:
  1) hala odlewni – pow. użytkowa 1297 m2, pow. ogólna 1635,30 m2,
  2) rozdzielnia WN/NN – pow. użytkowa 281 m2, pow. ogólna 302 m2,
  3) budynek techniczno-laboratoryjny – pow. użytkowa 337,30 m2, pow. ogólna 360,30 m2,
  4) kiosk-pawilon – pow. ogólna 98,40 m2,
  5) warsztat mechaniczny – pow. użytkowa 635,20 m2, pow. ogólna 746,10 m2,
  6) budynek handlowo-usługowy nr 1 – pow. użytkowa 232,98 m2, pow. ogólna 250,48 m2,
  7) budynek handlowo-usługowy nr 2 – pow. użytkowa 125,10 m2, pow. ogólna 133,80 m2,
  8) pawilon-sklep – pow. użytkowa 258,60 m2, pow. ogólna 271,40 m2.

  Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Bolesław nr XXVI/244/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. (zmieniona uchwałą XL/392/2018 z dnia 2 maja 2018 r.) z przeznaczeniem:

  1) działka nr 1738/1 o pow. 0,1895 ha, częściowo w terenie nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej, magazynowej, handlu, usług technicznych i transportowych, oznaczonym symbolem UP.1; w pozostałej części w terenie handlu detalicznego i gastronomii, oznaczonym symbolem UH.5,
  2) działki nr 1738/2 o pow. 0,0974 ha, nr 1738/3 o pow. 0,0787 ha, nr 1738/4 o pow. 0,0570 ha i nr 1738/5 o pow. 0,0282 ha, częściowo w terenie handlu detalicznego i gastronomii, oznaczonym symbolem UH.5,
  3) działka nr 1738/6 o pow. 1,4117 ha, w terenie nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej, magazynowej, handlu, usług technicznych i transportowych, oznaczonym symbolem UP.1; oraz w niewielkim południowo-wschodnim narożniku w terenie handlu detalicznego i gastronomii, oznaczonym symbolem UH.5.

  Nieruchomość jest położona w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczonych uchwałą nr XI/102/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław, w związku z czym Gmina Bolesław posiada m. in. prawo pierwokupu przedmiotu sprzedaży.

  Stan prawny nieruchomości:
  Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1O/00033560/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – obejmuje działki nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb Bolesław, jednostka ewidencyjna Bolesław. Działki zabudowane są budynkami: hala odlewni, rozdzielnia, szatnie, łaźnie, garaże samochodowe, budynek techniczno-laboratoryjny, magazyn, kiosk-pawilon, wiaty.
  Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – działki gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 2090-03-11, zabudowane budynkami stanowiącymi odrębną własność.
  Dział II (własność) – Właściciel – Skarb Państwa; Użytkownik wieczysty – Instytut Odlewnictwa w Krakowie.
  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – wolny / brak wpisów.
  Dział IV (hipoteki) – wolny / brak wpisów.

  W dniu 6 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie na podstawie art. 101c ust. 3 pkt 1) i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2019 r. poz. 1396 t.j. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.) orzekł o wpisie o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi terenu działek o numerach 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, zlokalizowanych przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu, gmina Bolesław, powiat olkuski, do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Decyzja nie jest prawomocna, zostało złożone od niej odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  Lokale znajdujące się w kompleksie budynków handlowo-usługowych są wynajmowane w oparciu o umowy najmu, zasadniczo zawarte na czas nieokreślony, z różnym okresem wypowiedzenia. Jedną umowę zawarto na czas określony, tj. do dnia 15.03.2024 r. Umowę zawarto w formie pisemnej, lecz bez daty pewnej. Sprzedawca zwraca też uwagę, iż jedna z umów zawartych na czas nieokreślony posiada ograniczenie możliwości jej wypowiedzenia, tzn. oświadczenie o jej wypowiedzeniu można złożyć nie wcześniej niż 1.01.2022 r.

  Na terenie nieruchomości znajdują się ruchomości (przeznaczone do działalności przemysłowej) pozostawione przez byłego najemcę, które do tej pory nie zostały przez niego odebrane, w związku z czym prowadzone są działania w celu ich odebrania, ewentualnie usunięcia.

  Na terenie nieruchomości znajdują się ruchomości Incast sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GU 215/18), a to na podstawie postanowienia z dnia 30 sierpnia 2018 r. Obecnie trwa sprzedaż majątku upadłej.

 

 1. Sposób sprzedaży 

  Warunkowa sprzedaż z wolnej ręki. Zawarcie umowy sprzedaży jest uzależnione od wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

 

 1. Cena oszacowania przedmiotu sprzedaży 

  Cena oszacowania przedmiotu sprzedaży wynosi 2.982.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych netto) i podlega powiększeniu o należny od wylicytowanej kwoty podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Cena oszacowania została określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 5 sierpnia 2019 r., wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę według stanu przedmiotu sprzedaży na dzień 23 lipca 2019 r. Wgląd do oryginału operatu szacunkowego możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

 1. Informacje dodatkowe 

  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można odnaleźć w treści operatu szacunkowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oględziny przedmiotu sprzedaży są możliwe w miejscu jego położenia, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 606 79 89 62. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 606 79 89 62 lub pod adresem mailowym: danuta.glownia@iod.krakow.pl.

 

 1. Adres udostępniony pod składanie propozycji nabycia 

  Propozycje nabycia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: iod@iod.krakow.pl lub korespondencją tradycyjną na adres podany na wstępie.

 

 1. Załączniki 

  Załącznik nr 1: Operat szacunkowy z dnia 5 sierpnia 2019 r.,

Skip to content