Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów gips typ GILCAST AM SP1 (stosowany do celów odlewniczych) – 1 tona

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w ramach realizacji projektu
pt.
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-materiałowych w budowie autonomicznego
agrobota

Nr umowy: POIR.04.01.04-00-0027/18

Ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę następujących materiałów:

Gips typ GILCAST AM SP1 (stosowany do celów odlewniczych) – 1 tona

Wymagania jakościowe:

  • Zamawiający nie definiuje żadnych innych wymagań jakościowych niż te określone w odpowiednich normach, lub dokumentach równoważnych.

Wymagania w zakresie treści oferty:

  • Oferent zobowiązany jest zaznaczyć w przedkładanej ofercie, że oferowany towar spełnia wyżej określone warunki;
  • Oferta powinna zawierać cenę wyrażoną w walucie polskiej, w kwocie netto oraz brutto, w przeliczeniu na jednostkę (t) oraz obejmującą całość oferty.
  • Oferty prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: piotr.dlugosz@kit.lukasiewicz.gov.pl

Termin dostawy: 30 dni od momentu złożenia zamówienia

Oczekiwany termin ważności oferty: 60 dni od daty otrzymania

Osoba do kontaktu: dr inż. Piotr Długosz, email: piotr.dlugosz@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content