Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 r. w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Odlewnictwa z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Oba instytuty, o kilkudziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu, łącząc się – utworzyły silną jednostkę zdolną do podejmowania nowych wyzwań w kluczowych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz kierunkach rozwoju, czyli zdrowiu, inteligentnej i czystej mobilności, zrównoważonej gospodarce i energii oraz transformacji cyfrowej o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Siedziba Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego znajduje się przy ul. Zakopiańskiej 73. W Instytucie zatrudnionych jest 172 pracowników, w tym pracownicy pionu badawczego oraz pionu wsparcia. Instytut posiada specjalistyczną aparaturę do prowadzenia badań w skali laboratoryjnej, jak i w skali półprzemysłowej. W strukturze funkcjonują cztery Centra: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Badań Materiałowych oraz Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii, w których skupiony jest kluczowy zespół pionu badawczego odpowiadający za generowanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu.

Odbiorcami rozwiązań opracowywanych w Instytucie są przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego, energetycznego oraz wielu innych. Instytut oferuje również usługi komercyjne realizowane w głównej mierze w Dziale Laboratoriów (w tym w Laboratorium Akredytowanym), a także przez Dział Certyfikacji. W Instytucie funkcjonuje również Dział Produkcji skupiający się na projektowaniu i wytwarzaniu linii produkcyjnych dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Instytut rozwija technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarza materiały oraz narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii. Wśród innych obszarów badawczych Instytutu wymienić należy projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbka materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0.

Naukowcy Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego podejmują również prace w zakresie projektowania rozwiązań materiałowych oraz technologicznych dla przemysłu energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej offshore oraz krajowego sektora fotowoltaicznego. Dodatkowo poszerzony zostanie obszar badań nad korozją o biokorozję oraz korozję w środowisku chlorkowym.

Wysoki poziom prac prowadzonych w Instytucie gwarantuje współpraca z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie, obejmująca wspólne prowadzenie projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, wymianę kadr oraz cennych doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.

Skip to content