Cel projektu

Ogólnym celem projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć współczesnej inżynierii materiałowej dla stworzenia bazy i zarazem oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla przemysłów działających w obszarze metali nieżelaznych. Obszar ten obejmuje ścisły przemysł metali nieżelaznych lecz także szereg związanych z nim nowoczesnych branż gospodarczych jak elektronika, fotonika, transport, energetyka i źródła energii.

Opis projektu

Projekt jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego, działającego w obszarze inżynierii materiałowej metali, na wyzwania zawarte w celach i priorytetach głównych strategicznych dokumentów europejskich i krajowych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu konkurencyjności gospodarki i oparciu tej gospodarki na wiedzy. Projekt w całości jest narzędziem do realizacji Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych p.t. „Zaawansowane technologie dla gospodarki”
w temacie „Zaawansowane technologie materiałowe” w obszarach badawczych:

  • zaawansowane technologie z zakresu metali gdyż dotyczy ściśle metali, i kompozytów na bazie metali,
  • zaawansowane technologie metod recyklingu i utylizacji opracowanych i wytwarzanych obecnie materiałów po zakończeniu ich stosowania w gospodarce oraz materiałów poprodukcyjnych,
  • zaawansowane technologie materiałowe z zakresu elektroniki i fotoniki

Do realizacji projektu powołane zostało konsorcjum złożone z 8, wiodących w dziedzinie inżynierii materiałowej, jednostek naukowo – badawczych. W ramach realizacji projektu deklarowana jest współpraca z 30 jednostkami naukowymi spoza konsorcjum. Tematyczny układ zadań projektu obejmuje 7 kluczowych obszarów (tematów) inżynierii materiałowej: I – nanomateriały, II – zaawansowane materiały i technologie proszkowe, III – nowe materiały ze stopów lekkich, IV – stopy ekologiczne, V – materiały funkcjonalne o osnowie metalowej, VI – materiały dla fotoniki i źródeł energii, VII – utylizacja i recykling materiałów. W ramach każdego z tematów realizowane będą poszczególne zadania badawcze o łącznej liczbie 35 zadań. Szeroki obszar materiałowy projektu obejmuje badania nad wytwarzaniem oraz badania własności i procesów dotyczących najbardziej strukturalnie nowoczesnych materiałów metalicznych jak nanomateriały w postaci litej i proszkowej oraz materiały dla elektroniki i fotoniki jak też jak też nowe stopy i kompozyty metaliczne wykorzystujące krajowe zasoby głównie miedzi, cynku, ołowiu jak też metali szlachetnych i metali strategicznych. Końcowe efekty zadań badawczych ukierunkowane są na wyrób o określonych własnościach aplikacyjnych. Wartość naukowa projektu i pozyskiwanie nowej wiedzy mieści się w poszczególnych zadaniach badawczych, skupiających się na badaniu własności materiałów i badaniu procesów ich wytwarzania z wykorzystaniem nowoczesnej i bogatej aparatury badawczej do badań w nano- i mikroskali, metod numerycznych oraz procedur symulacji i modelowania własności i procesów. Wartość naukową projektu uzupełniają też badania związane z zastosowaniem nowoczesnych technik wytwarzania materiałów jak technika plazmowa, techniki intensywnej deformacji plastycznej, techniki ultraszybkiego schładzania, technologii „squeeze casting” czy thixocasting, specyficznych technik wytwarzania materiałów warstwowych oraz innych technik i technologii w których zachowania materiału nie są jeszcze poznane i opisane.

Instytut Odlewnictwa jako jednostka naukowo-badawcza bierze udział  w trzech obszarach w ramach których prowadzimy zadania badawcze:

Obszar III Nowe materiały ze stopów lekkich
Kierownik obszaru: dr inż. Adam Kłyszewski

1. „Ultralekkie kształtowniki wyciskane z nowych stopów magnezowo-litowych”  prof. Andrzej Białobrzeski

2. „Opracowanie podstaw technologii wytwarzania odlewanych elementów specjalnego przeznaczenia ze stopów tytanu”  dr inż. Aleksander Karwiński, mgr inż. Wojciech Leśniewski

Obszar V Materiały funkcjonalne o osnowie metalowej
Kierownik obszaru: prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak

3. „Rozwój technologii squeeze casting i tixocasting dla otrzymywania materiałów funkcjonalnych i gradientowych oraz odlewów ze stopów metali nieżelaznych zbrojonych lokalnie”  mgr inż. Tomasz Reguła

4. „Zaawansowane materiały kompozytowe na bazie metali lekkich typu MAGFA i ALFA zbrojone popiołami lotnymi” mgr inż. Paweł Darłak

Obszar VII Utylizacja i recykling materiałów
Kierownik obszaru: dr inż. A. Chmielarz

5. „Ekologiczne technologie formy i rdzenia dla odlewów z metali nieżelaznych wraz z ich recyklingiem i utylizacją” dr inż. Irena Izdebska-Szanda

6. „Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji”  dr inż. Aleksander Fajkiel

Skip to content