Opublikowane dnia 08.08.2019 / Aktualizowane dnia 08.08.2019


Tytuł: Dostawa energii elektrycznej
Sygnatura:
ZP/06/19
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2019.08.23 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
w Budynku „BLT” I piętro, sala konferencyjna, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa, Kraków ul. Zakopiańska 73.
Data otwarcia:
2019.08.23 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
Rozstrzygnięcie-postępowania-ZP.5.19
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1.TRMEW Obrót S.A Ludwika Rydygiera 8, Warszawa 101-793

Kwota brutto: 618183,73 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
2. ELEKTRA S.A. ul. Skierniewicka 10a,01-230 Warszawa

Kwota brutto: 651954,49 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy
3.ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88 05-850 Jawrzyce

Kwota brutto: 712831,74 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 998547,90 PLN

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content