Opublikowane dnia 26.07.2018 / Aktualizowane dnia 26.07.2018


Tytuł: Dostawa energii elektrycznej
Sygnatura:
ZP/04/18
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2018.08.08 o godz. 11:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2018.08.08 o godz. 12:00
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie postępowania - dostawa energii elektrycznej
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1.TRMEW Obrót Sp. z o.o. Aleja Królowej Jadwigi 1 86-300 Grudziądz

Kwota brutto: 427523,4 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

2. PGE Obrót S.A. ul. 8-go marca 6 35-959 Rzeszów

Kwota brutto: 447228,00 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

3.VERVIS Sp. z o.o. ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek

Kwota brutto: 436 246,56 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

4.ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Kwota brutto: 442 800,00 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

5. Innogy Polska S.A. Wybrzeża Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa

Kwota brutto: 442357,20 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

6.TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków

Kwota brutto: 438224,40 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

7. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7 09-411 Płock

Kwota brutto: 456836,76 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

8. Energa-Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

Kwota brutto: 455493,60 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 516600,00 PLN

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content