Opublikowane dnia 20.09.2017 / Aktualizowane dnia 20.09.2017


Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki „Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii”
Sygnatura:
ZP/14/17
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.10.04 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.10.04 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Działając na podstawie art. 92. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),  Zamawiający – Instytut Odlewnictwa zawiadamia, że w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta nr 4 firmy: PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o. Al. Mickiewicza 27 31-120 Kraków Kwota brutto:  199 819,37 zł Gwarancja na serwery NAS opisane w załączniku A do SIWZ pkt.1   -  60 miesięcy Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia opisane w załączniku A do SIWZ w pkt.   2-7  - 36 miesięcy   Pozostałe złożone oferty: Oferta nr 1: Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd ul. Królowej Jadwigi 31 33-300 Nowy Sącz Kwota brutto:  226 439,31 zł Termin płatności -  21 dni Gwarancja na serwery NAS opisane w załączniku A do SIWZ pkt.1   -  60 miesięcy Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia opisane w załączniku A do SIWZ w pkt.   2-7  - 36 miesiecy Oferta nr 2: Zakład Systemów komputerowych „ZSK” sp. z o.o. ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków Kwota brutto:  213 917,91 zł Termin płatności -  21 dni Gwarancja na serwery NAS opisane w załączniku A do SIWZ pkt.1   -  36 miesięcy Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia opisane w załączniku A do SIWZ w pkt.   2-7 - 24 miesiące Oferta nr 3: PRIMAR-Information Technology ul. Meksykańska 6 lok. 101 03-948 Warszawa Kwota brutto:  248 590,38 zł Gwarancja na serwery NAS opisane w załączniku A do SIWZ pkt.1   -  60 miesięcy Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia opisane w załączniku A do SIWZ w pkt. 2-7  - 36 miesięcy Poniżej zestawienie ofert wg kryteriów:
Nr oferty Nazwa firmy Liczba punktów wg kryterium „cena” Liczba punktów wg kryterium „Gwarancja na serwery NAS” Liczba punktów wg kryterium „Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia” Suma punktów
1 Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd   52,95 20,00 20,00 92,95
2 Zakład Systemów komputerowych „ZSK” sp. z o.o.   56,05 12,00 13,33 81,38
3 PRIMAR-Information Technology   48,23 20,00 20,00 88,23
4 PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o.   60,00 20,00 20,00 100,00
Informacje o złożonych ofertach:

W powyższym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd

ul. Królowej Jadwigi 31

33-300 Nowy Sącz

Kwota brutto:  226 439,31 zł

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja na serwery NAS opisane w załączniku A do SIWZ pkt.1   –  60 miesięcy

Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia opisane w załączniku A do SIWZ w pkt. 2-7 – 36 miesięcy

Oferta nr 2:

Zakład Systemów komputerowych „ZSK” sp. z o.o.

ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

Kwota brutto:  213 917,91 zł

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja na serwery NAS opisane w załączniku A do SIWZ pkt.1   –  36 miesięcy

Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia opisane w załączniku A do SIWZ w pkt. 2-7 – 24 miesięce

Oferta nr 3:

PRIMAR-Information Technology

ul. Meksykańska 6 lok. 101

03-948 Warszawa

Kwota brutto:  248 590,38 zł

Gwarancja na serwery NAS opisane w załączniku A do SIWZ pkt.1   –  60 miesięcy

Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia opisane w załączniku A do SIWZ w pkt. 2-7  – 36 miesięcy

Oferta nr 4:

PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o.

Al. Mickiewicza 27

31-120 Kraków

Kwota brutto:  199 819,37 zł

Gwarancja na serwery NAS opisane w załączniku A do SIWZ pkt.1   –  60 miesięcy

Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia opisane w załączniku A do SIWZ w pkt. 2-7  – 36 miesięcy

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości  241 153,00 zł.


Pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1: Wyjaśnienie zapisów Umowy ww. postepowaniu dotyczących wymagań stawianych oferentowi w par. 7 – Gwarancja i rękojmia.   Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie w ww. paragrafie Zamawiający w punkcie 3 zawarł następujące zapisy: 3.Jakakolwiek usterka lub awaria, która wystąpi w okresie gwarancji zostanie usunięta przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, przy uwzględnieniu niezbędnych składowych działań zmierzających do usunięcia wady lub usterki w postaci: dojazdu serwisu na miejsce przedmiotu umowy, ewentualnego transportu sprzętu do serwisu, oraz wszelkich kosztów wymienianych części i robocizny, w tym - wszelkich, pozostałych działań zmierzających do skutecznego wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań z tytułu gwarancji. Powyższe dotyczy także każdej sytuacji zniszczenia przez którąkolwiek ze składowych przedmiotu niniejszej umowy infrastruktury Zamawiającego, w tym funkcjonujących u Zamawiającego systemów programów komputerowych i innych systemów informatycznych. W sytuacji opisanej w zdaniu uprzednim, Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie ciężary i ryzyko naprawienia zaistniałych u Zamawiającego szkód do pełnej ich wysokości, w tym zobowiązuje się przejąć i świadczyć na rzecz Zamawiającego zobowiązania jakie wynikają z gwarancji posiadanych przez Zamawiającego na infrastrukturę, programy komputerowe oraz systemy informatyczne.        Czy zamawiający jest w stanie zmodyfikować i usunąć powyższe zapisy Umowy, gdyż są one niewspółmierne do zakresu dostaw realizowanych w ramach postępowania i mogą przenosić na Wykonawcę cały szereg powyższych obciążeń i ryzyka, na które nie ma on wpływu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przejął na siebie wszelkie ciężary i ryzyko naprawienia zaistniałych u zamawiającego szkód do pełnej ich wysokości, przy czym dostawca sprzętu w omawianym postępowaniu nie ma wpływu na infrastrukturę istniejącą u państwa, czy też szeroko pojęte i stosowane u was mechanizmy zabezpieczeń i ochrony (np.: systemu p.poż, kontroli dostępu, monitoringu, innych zabezpieczeń zarówno technicznych jak i organizacyjnych włącznie z szeregiem innych systemów bezpieczeństwa IT o których Wykonawca nic nie wie a ma za to ponosić odpowiedzialność) Zakres obsługi gwarancyjnej i odpowiedzialności wykonawcy powinien dotyczyć jedynie obsługi serwisowej dostarczanych urządzeń a nie odpowiedzialności Wykonawcy za elementy funkcjonowania wielu innych systemów i mechanizmów zarówno organizacyjnych, technicznych jak i prawnych związanych z funkcjonowaniem Instytutu Odlewnictwa, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu. Wnosimy o usunięcie całej części tego punktu Umowy   Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił uwagi do § 7 ust. 3 Umowy. Pytanie 2: Ponadto zwracamy również uwagę na inne zapisy Umowy dotyczące zwielokrotnionego naliczania kar umownych zgodnie z paragrafem 8 i punktem 3.
  1. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania umowy lub jej niewykonanie w terminie do dnia określonego w § 2 ust.1 – w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy. Ponadto, kara umowna w wysokości 15% będzie naliczana w przypadku uchybienia przez Wykonawcę innym, istotnym postanowieniom umowy, w szczególności, jeżeli parametry techniczne dostarczonego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kara umowna w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto będzie naliczona jednorazowo, niezależnie od postanowień zawartych w § 8 ust. 1 pkt.1) i 2), a jej zastosowanie spowoduje przerwanie naliczania kar ustalanych w stawkach dziennych, wskazanych w treści powyższej niniejszego paragrafu, bez prawa Wykonawcy do ich anulowania. W sytuacji takiej Wykonawca będzie zobowiązany uiścić na rzecz Zamawiającego wszystkie kwoty kar w stawkach dziennych, które obciążyły 5 Wykonawcę do daty obłożenia Wykonawcy następczo karą w stawce 15 % plus kwotę kary w stawce 15 %. Podstawą dla zastosowania kary w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto będzie oświadczenie Zamawiającego, wystosowane do Wykonawcy, po spełnieniu przez Wykonawcę przesłanek negatywnych, uprawniających Zamawiającego do skorzystania z trybu odstąpienia od umowy, wskazanego w § 8 ust.1 pkt 3) oraz regulowanego ustawowo.
  Tego typu zapisy są sprzeczne z obowiązująca wykładnią prawa Czy zamawiający może jednoznacznie określić wysokość kar umownych zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa usuwając zapisy zwielokrotnionego naliczania kar na początek zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt. 1) i 2) a równocześnie naliczając karę 15%, niezależnie od punktów wymienionych powyżej   Odpowiedź: W § 8 ust. 1 pkt. 3 Umowy Zamawiający określił wysokość kar w sposób niepozwalający na zwielokrotnienie naliczania kar, gdyż naliczanie kary w wysokości 15% jest jednorazowe, a zastosowanie tej kary spowoduje przerwanie naliczania kar ustalonych w stawkach dziennych wskazanych w treści § 8 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy. W związku z powyższym Zamawiający  nie zmienia w treści § 8 ust. 1 pkt.3 Umowy. Pytanie 3: W proponowanej Umowie znajdujemy również zapisy o konieczności realizacji obowiązkowych przeglądów dostarczonych urządzeń (§ 7. Gwarancja jakości i rękojmia):  
  1. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w zakresie wszelkich składowych przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 i ust.2 niniejszej umowy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym – przyjmując jako obowiązkowe dwa przeglądy w każdym roku kalendarzowym okresu gwarancyjnego. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, zapewni także wsparcie techniczne obejmujące pomoc w weryfikacji, zgłaszaniu oraz rozwiązywaniu problemów wynikających z funkcjonowania całości przedmiotu umowy.
Przeglądy tego typu nie są wymagane w odniesieniu do asortymentu sprzętu objętego zamówieniem i nie są wymagane w warunkach gwarancji producentów oferowanego sprzętu. Konieczność uwzględniania obowiązkowych przeglądów dostarczanych urządzeń na pewno powodować będzie istotny wzrost kosztów dostawy biorąc pod uwagę fakt iż jednym z kryteriów oceny ofert jest okres gwarancji na proponowane urządzenia i uwzględniając dodatkowo fakt iż waga tego kryterium (40%) może mieć istotny wpływ na ocenę ofert przy 60 miesięcznym okresie gwarancji, za który można uzyskać maksymalnie 40 punktów w opisanym kryterium. Należy również dodać iż wymagane w SIWZ urządzenia mają krótsze okresy gwarancji oferowanej przez producenta sprzętu i nie ma możliwości wykupienia dodatkowych serwisów do wymienionych urządzeń wydłużających ten okres gwarancji do oczekiwanego przez państwa tj. 60 miesięcy. Taki okres gwarancji jest możliwy do uzyskania z uwzględnieniem wsparcia i serwisów producenta sprzętu lub autoryzowanego dystrybutora i partnera serwisowego jedynie w odniesieniu do urządzeń z pozycji 1 OPZ czyli Serwerów NAS-2 szt. Pozostałe urządzenia maja krótszy okres gwarancji producenta nie przekraczający 24 miesięcy. Proponujemy zatem aby rozważyli Państwo ewentualną modyfikację kryteriów oceny ofert i uwzględnili w nich możliwość wydłużenia gwarancji na serwery NAS, przyznając za to dodatkowe punkty a pozostawili okres gwarancji dla innych produktów na poziomie minimalnych wymagań tj. 24 miesięcy. Jeśli chcą państwo zagwarantować sobie w toczącym się postępowaniu ograniczenie ryzyka udziału dostawców, którzy będą w stanie zaoferować odpowiedniego poziomu obsługi serwisowej, przez wykwalifikowany personel, możecie państwo wprowadzić dodatkowe wymagania dla dostawców lub firm serwisujących oferowany sprzęt (np.: w odniesieniu do serwerów NAS) poprzez np. wprowadzenie następujących zapisów: W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług, wymagane jest aby firma serwisująca posiadała certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych. Wymagane jest dołączenie certyfikatu do oferty. W przypadku niemożności świadczenia gwarancyjnego przez Wykonawcę jest zobowiązana co do gwarancji przejmuje producent lub autoryzowany Dystrybutor oferowanego sprzętu. Wykonawca może lub musi dostarczyć dokument potwierdzający ta okoliczność podpisany przez Dystrybutora oferowanego sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający zmienił kryteria oceny ofert w zakresie „kryterium gwarancja”, w ten sposób że rozdzielił poszczególne składowe zamówienia w sposób następujący: Kryterium „Gwarancja na serwery NAS” Kryterium „Gwarancja na pozostałe składowe”. Zamawiający zmienił również brzmienie § 7 ust. 1 Umowy (załącznik 3 do SIWZ). Pytanie 4: Zamawiający w załączniku Nr 3 do SIWZ (wzór umowy) § 7 ustęp 2. napisał: „Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w zakresie wszelkich składowych przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 i ust.2 niniejszej umowy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym – przyjmując jako obowiązkowe dwa przeglądy w każdym roku kalendarzowym okresu gwarancyjnego. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, zapewni także wsparcie techniczne obejmujące pomoc w weryfikacji, zgłaszaniu oraz rozwiązywaniu problemów wynikających z funkcjonowania całości przedmiotu umowy.” Wykonawca wnosi zastąpienie powyższego ustępu zapisem: „Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w zakresie wszelkich składowych przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 i ust.2 niniejszej umowy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym – przyjmując jako obowiązkowe dwa przeglądy w każdym roku kalendarzowym okresu gwarancyjnego. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, zapewni także wsparcie techniczne obejmujące pomoc w weryfikacji i zgłaszaniu problemów do producenta urządzenia.” Prośba o zmianę zapisu wynika z faktu, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za konfiguracje dostarczonych urządzeń, zatem nie może odpowiadać za funkcjonowanie całości przedmiotu umowy. Poprawna konfiguracja a zatem funkcjonowanie całość przedmiotu umowy spoczywa na Zamawiającym. Wykonawca może odpowiadać jedynie za sprawność danego urządzenia, a nie za jego poprawną konfigurację i współpracę z innymi urządzeniami. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 7ust. 2 Umowy. Pytanie 5: Zamawiający w załączniku Nr 3 do SIWZ (wzór umowy) § 7 ustęp 3. napisał: Jakakolwiek usterka lub awaria, która wystąpi w okresie gwarancji zostanie usunięta przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, przy uwzględnieniu niezbędnych składowych działań zmierzających do usunięcia wady lub usterki w postaci: dojazdu serwisu na miejsce przedmiotu umowy, ewentualnego transportu sprzętu do serwisu, oraz wszelkich kosztów wymienianych części i robocizny, w tym - wszelkich, pozostałych działań zmierzających do skutecznego wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań z tytułu gwarancji. Powyższe dotyczy także każdej sytuacji zniszczenia przez którąkolwiek ze składowych przedmiotu niniejszej umowy infrastruktury Zamawiającego, w tym funkcjonujących u Zamawiającego systemów programów komputerowych i innych systemów informatycznych. W sytuacji opisanej w zdaniu uprzednim, Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie ciężary i ryzyko naprawienia zaistniałych u Zamawiającego szkód do pełnej ich wysokości, w tym zobowiązuje się przejąć i świadczyć na rzecz Zamawiającego zobowiązania jakie wynikają z gwarancji posiadanych przez Zamawiającego na infrastrukturę, programy komputerowe oraz systemy informatyczne. Wykonawca wnosi zastąpienie powyższego ustępu zapisem: Jakakolwiek usterka lub awaria, która wystąpi w okresie gwarancji zostanie usunięta przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, przy uwzględnieniu niezbędnych składowych działań zmierzających do usunięcia wady lub usterki w postaci: dojazdu serwisu na miejsce przedmiotu umowy, ewentualnego transportu sprzętu do serwisu, oraz wszelkich kosztów wymienianych części i robocizny. Wykonawca nie może odpowiadać za zniszczenie infrastruktury Zamawiającego ponieważ nie odpowiada za konfigurację dostarczonych urządzeń oraz nie odpowiada za poprawność konfiguracji infrastruktury Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował § 7 ust. 3 Umowy i w obecnym brzmieniu stanowi: „Jakakolwiek usterka lub awaria, która wystąpi w okresie gwarancji zostanie usunięta przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, przy uwzględnieniu niezbędnych składowych działań zmierzających do usunięcia wady lub usterki w postaci: dojazdu serwisu na miejsce przedmiotu umowy, ewentualnego transportu sprzętu do serwisu, oraz wszelkich kosztów wymienianych części i robocizny, w tym - wszelkich, pozostałych działań zmierzających do skutecznego wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań z tytułu gwarancji”. Pytanie 6: Zamawiający w załączniku Nr 3 do SIWZ (wzór umowy) § 7 ustęp 6. napisał: Czasookres naprawy, którejkolwiek ze składowych przedmiotu umowy powoduje generalne przedłużenie czasu obowiązywania udzielonej pierwotnie gwarancji w zakresie całości przedmiotu umowy (tj. wszystkich składowych przedmiotu umowy), o czas nie funkcjonowania przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 i ust.2 umowy, na skutek wad i usterek. Wykonawca wnosi zastąpienie powyższego ustępu zapisem Czasookres naprawy, którejkolwiek ze składowych przedmiotu umowy powoduje przedłużenie czasu obowiązywania udzielonej pierwotnie gwarancji dla naprawianego przedmiotu umowy , o czas nie funkcjonowania przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 i ust.2 umowy, na skutek wad i usterek. Zamawiający nie może zgodzić się na pierwotny zapis. Dostarczany sprzęt w ramach postępowania nie stanowi jednorodnego środowiska. Awaria jednej ze składowych przedmiotu umowy nie powoduje ograniczenia funkcjonowania pozostałych elementów umowy. Wnosimy o zmianę zapisu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 7ust. 6 Umowy. Pytanie 7: Zamawiający zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania Oferty na dzień 05.10.2017 Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 4.10.2017 r. W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się ze zmienioną dokumentacją. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 4.10.2017 r. oraz termin dostawy na dzień 23.11.2017 r.
Uwagi oraz zmiany:
Ogłoszenie nr 500034362-N-2017 z dnia 26-09-2017 r.
Kraków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591223-N-2017 Data: 20/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Odlewnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Zakopiańska  73, 30418   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail iod@iod.krakow.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.iod.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II. Punkt: 8) W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2017-11-15 W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2017-11-23Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 2.2) W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 60,00 gwarancja 40,00 W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 60 Gwarancja na serwery NAS opisane w załączniku A do SIWZ pkt. 1 20 Gwarancja na pozostałe składowe przedmiotu zamówienia opisane w załączniku A do SIWZ w pkt. 2-7 20Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-29, godzina: 12:00 W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-04, godzina: 12:00
Skip to content