Opublikowane dnia 27.01.2017 / Aktualizowane dnia 27.01.2017


Tytuł: Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część II
Sygnatura:
ZP/02/17
Kategoria przetargu:
Roboty
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.02.13 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.02.13 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Informujemy, że postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie Art. 93 ust.1, pkt 4 „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”
Informacje o złożonych ofertach:

W powyższym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

STAMBUD sp. z o.o.

Nawojowa Góra, ul. Podlas 11

32-065 Krzeszowice

Kwota brutto: 387 595,69

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 84 miesiące

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane

ECCO-SYSTEM Wojciech Konig

34-745 Spytkowice 195

Kwota brutto: 366 666,00

Termin płatności –  21 dni

Gwarancja – 84 miesiące

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości  246 358,91 zł.


Pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1: W punkcie 2.6 „Ochrona Przeciwpożarowa obiektu” załączonego projektu budowlanego podano następujące warunki ochrony przeciwpożarowej: - Projektowany budynek zalicza się do kategorii ZL III. - Klasę odporności pożarowej określono jako „c”. - Elementy budynku powinny spełniać następujące warunki: Główna konstrukcja obiektu: R-60, konstrukcja dachu R-15, strop REI 60, ściana zewnętrzna El30, przekrycie dachu RE15. Elementy konstrukcji stalowej należy zabezpieczyć w sposób pozwalający na spełnienie powyższych wymagań. Materiały zastosowane do wykonania przegród zewnętrznych i innych elementów obiektu należy dobrać w sposób pozwalający na spełnienie powyższych wymagań. - Materiały użyte do ich wykonania powinny zaliczać się do kategorii NRO. - Obiekty sąsiednie zaopatrzone są w instalację przeciwpożarową wewnętrzną (hydranty  Dn25 z wężem półsztywnym, Dn50). W obiekcie projektowanym nie planuje się odrębnej instalacji hydrantowej. - Obiekt jest oddzielony od budynków sąsiednich drzwiami (E l 30) - Obiekt należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy. Brak w powyższym punkcie informacji jak należy zakwalifikować konstrukcję kładki, czy jako główną konstrukcję obiektu: R-60, czy jak konstrukcję dachu R-15. Prosimy o podanie wartości zabezpieczenia przeciwpożarowego jakie należy zastosować przy wykonaniu konstrukcji kładki. Odpowiedź: Dla uzyskania parametrów wytrzymałościowych poszczególnych elementów konstrukcji przewiązki, zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ppoż., zawartymi w części architektonicznej projektu (opis techniczny p. 2.6 oraz na rysunkach konstrukcyjnych), należy użyć odpowiednich materiałów zabezpieczających, z zastrzeżeniem wykonania ich w odpowiednich grubościach. Pytanie 2: Ponadto, w przypadku konieczności zastosowania zabezpieczenia o wartości R-60 profile: RP/RK (rury prostokątne/ rury kwadratowe) ze ścianką cieńszą niż 8 mm np. RP 200x100x5, RK 100x100x5, RK 50x50x4, z uwagi na masywność elementu (niespełniony warunek współczynnika U/A) nie można zabezpieczyć do R60. W przypadku konieczności zastosowania zabezpieczenia przeciwpożarowego o wartości R-60 prosimy o zamianę profili na elementy z grubszymi  ścianami (8mm), tj. RP 200x100x8, RK 100x100x8, RK 50x50x8. Odpowiedź: Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem oraz wytycznymi w nim zawartymi, z zachowaniem wskazanych w projekcie warunków wytrzymałościowych, przewidzianych dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych, jak również z zachowaniem parametrów i warunków technicznych, o których mowa w odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 1.
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content