Opublikowane dnia 02.08.2018 / Aktualizowane dnia 02.08.2018


Tytuł: Ochrona mienia
Sygnatura:
ZP/05/18
Kategoria przetargu:
Usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2018.08.14 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2018.08.14 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie postępowania - ochrona mienia
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:
1.SKY ONE Sp. z o.o. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice
Kwota brutto: 290772,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 61464,00 PLN
2. Konsorcjum: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Chmielna 34 00-020 Warszawa
Adres do korespondencji: Jana Kazimierza 64 01-248 Warszawa
Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 64 lok.128 01-248 Warszawa
Kwota brutto: 304148,99 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 61818,90 PLN
3.USI Skawina Sp. z o.o. ul. Torowa 33, 32-050 Skawina
Kwota brutto: 279052,56 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 106629,84 PLN
4. WOLF II SŁUŻBA OCHRONY Sp. z o.o. ul Stanisława Żółkiewskiego 4 38-400 Krosno
Adres do korespondencji: ul. Łokietka 146 31-334 Kraków
Kwota brutto: 360498,24 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 146 544,00 PLN
5. Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. ul Ujastek 1 30-969 Kraków
Kwota brutto: 270993,60 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 110160,00 PLN
6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PARASOL Sp. z o.o. Al. W. Korfantego 51/21
40-161 Katowice
Kwota brutto: 340392,72 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – brak deklaracji wykonawcy
7. Maxus Sp. z o.o. ul. 3-Maja 64/66 93-408 Łódź
Kwota brutto: 329856,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 60100,00 PLN
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 282000,00PLN
Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content