Opublikowane dnia 04.08.2017 / Aktualizowane dnia 04.08.2017


Tytuł: USŁUGA OCHRONY MIENIA INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE
Sygnatura:
ZP/10/17
Kategoria przetargu:
Usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.08.21 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.08.21 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:

Instytut Odlewnictwa, działając jako Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: „Usługi ochrony mienia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie – nr postępowania ZP/10/17, informuje na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), że w dniu 31.08.2017 r. zostało udzielone zamówienie w przedmiotowym postępowaniu. W dniu 31.08.2017 r. została zawarta umowa z USI – Skawina Sp. z o.o., ul. Torowa 33, 32-050 Skawina.

Informacje o złożonych ofertach:

Oferta nr 1

Konsorcjum: Clar Serwis Sp. z o.o. – lider Konsorcjum

Clar System S.A – członek Konsorcjum, Salcom-Bayard Sp. z o.o. – członek Konsorcjum

ul. Janickiego 20 b, 60-542 Poznań

Kwota brutto:  285 192,72 zł

Stawka odpisu na PFRON  –  40%

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Wesoła 51/284, 25-363 Kielce

Kwota brutto – 285 532,20 zł

Stawka odpisu na PFRON  –  70%

 

Oferta nr 3

Dariusz Siejko Guardia

Czułów 195, 32-060 Liszki

Kwota brutto – 290 000,00 zł

Stawka odpisu na PFRON  – 0

 

Oferta nr 4

Lider: BISPRO Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

ul. Kocmyrzowska 23A, 31-765 Kraków

PROMOS Sp. z o.o.

ul. Kocmyrzowska 13A, 31-765 Kraków

Kwota brutto – 306 956,04 zł

Stawka odpisu na PFRON  –  35%

 

Oferta nr 5

MAXUS Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź

Kwota brutto – 345 115,66

Stawka odpisu na PFRON  –  75%

 

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT Spółka Akcyjna

ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

Kwota brutto – 325 369,44

Stawka odpisu na PFRON  –  80%

 

Oferta nr 7

Podgórska Spółdzielnia „Ochrona Mienia”

ul. Górników 13, 30-819 Kraków

Kwota brutto – 342 682,92

Stawka odpisu na PFRON  –  0

 

Oferta  nr 8

Justus Patrol Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230

30-394 Kraków

Konsorcjant: Agencja Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o. o.

30-394 Kraków, ul. Skotnicka 230

Kwota brutto – 398 505,54 zł

Stawka odpisu na PFRON – 40%

 

Oferta nr 9

USI Skawina Sp. z o. o.

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

Kwota brutto – 249 636,86 zł

Stawka odpisu na PFRON – 50%

 

Oferta nr 10

ASISTNET Sp. z o. o. i Solid Group Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

Al. Jerozolimskie 212, ul. Postępu 17

02-486 Warszawa, 02-676 Warszawa

Kwota brutto – 262 261,56 zł

Stawka odpisu na PFRON – 18,4%

 

Oferta nr 11

Konsorcjum: LIDER -Agencja Ochrony MK BIS Sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 64/128

01-248 Warszawa

Uczestnik: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o. o.

ul. Chmielna 34

00-020 Warszawa

Uczestnik:

Agencja Ochrony Kowalczyk KMS p. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 64/128

Kwota brutto – 293 039,13 zł

Stawka odpisu na PFRON – 50%

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 325 000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 


Pytania i odpowiedzi:
 1. Czy Zamawiający potwierdza , że wystarczające będzie, aby pracownicy ochrony fizycznej byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały nadzorujące i załogi patroli interwencyjnych?
Zamawiający potwierdza, że wystarczające będzie aby pracownicy ochrony fizycznej byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby nadzorujące i załogi patroli interwencyjnych.
 1. Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli patrol interwencyjny składający się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, czy też chodzi o grupę interwencyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tj. grupa interwencyjna – co najmniej uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej?
Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” wskazuje na patrol interwencyjny składający się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego.
 1. Czy Zamawiający potwierdza, że obsługa monitoringu w posterunkach ochrony w budynkach BLA iBS ma odbywać się stacjonarnie na obiekcie, przez pracownika ochrony pełniącego służbę na obiekcie ?
Zamawiający potwierdza, że obsługa monitoringu w posterunkach ochrony w budynkach BLA i BS ma odbywać się stacjonarnie na obiekcie, przez pracownika ochrony pełniącego służbę.
 1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (z jednoczesnym zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika w żadnym stopniu nie wpływa na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów umowy)?
Tak, Zamawiający dopuszcza aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika w żadnych stopniu nie wpłynie na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów umowy.
 1. Jaką minimalną ilość punktów kontroli obchodów powinien przyjąć Wykonawca w kalkulacji oferty?
Zamawiający zgodnie z treścią § 3 ust.5 Załącznika 3 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) uzgodni z Wykonawcą ilość punktów kontroli obchodów, z zastrzeżeniem, że ilość samych obchodów wynosi co najmniej 10. Wykonawca kalkulując ofertę musi uwzględnić okoliczność późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym ilości punktów kontroli obchodu.      W chwili obecnej u Zamawiającego funkcjonują 4 punkty, którą to okoliczność można ustalić w ramach wizji lokalnej.
 1. Czy Wykonawca, który samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu , jednak rozważa skorzystanie przy realizacji zamówienia z usług podwykonawcy powinien zawrzeć taką informację w swojej ofercie (w formularzu oferty nie przewidziano miejsca na wskazanie, czy Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcy)?
Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem usługi wykonywanej przez podwykonawcę.
 1. Czy Zamawiający potwierdza, że uzna za ważną i podlegającą ocenie w kryterium „stawka odpisu na PFRON, którą uzyska Zamawiający” ofertę Wykonawcy, który nie jest Zakładem Pracy Chronionej, jednak zatrudnia osoby niepełnosprawne i z tego tytułu może m. in. udzielić ulg PFRON (możliwość udzielania ulg nie jest przypisana wyłącznie Zakładom Pracy Chronionej, mogą ją udzielać również pracodawcy zatrudniający odpowiedni % pracowników niepełnosprawnych)? Czy w przypadku Wykonawcy, który nie jest ZPCh, a może udzialać ulgi PFRON zapisy § 11 (Ulgi we wpłatach na PFRON) pkt 1 wzoru umowy zostaną odpowiednio zmodyfikowane (wzór umowy nie przewiduje sytuacji, w której Wykonawca udziela ulg, ale nie jest ZPCh)?
Zamawiający uzna za ważną i podlegającą ocenie w kryterium „Stawka odpisu na PFRON” ofertę Wykonawcy, który nie jest zakładem pracy chronionej a spełnia przesłanki z art. 22 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 777 z późn .zm.). W związku z powyższym ulegnie modyfikacji Załącznik 3 do SIWZ.
 1. Czy do oceny ofert wg kryterium „stawka odpisu na PFRON, którą uzyska Zamawiający” Zamawiający będzie przyznawał punkty w przypadku podmiotów występujących wspólnie, jeżeli jest możliwość odpisu PFRON zapewni jeden członków konsorcjum (spełnienie ww. warunku nastąpi łącznie przez wykonawców z zastrzeżeniem, że podmiot uprawniony do udzielenia Zamawiającemu ulgi PFRON będzie liderem konsorcjum i jednocześnie, podmiotem wystawiającym faktury)?
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Stawka odpisu na PFRON” w przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcja), pod warunkiem, gdy możliwość odpisu z  tytułu PFRON zapewni jeden z członków konsorcjum, który jako podmiot uprawniony do udzielenia Zamawiającemu ulgi będzie jednocześnie wystawcą stosownej faktury za usługę. W związku z powyższym ulegnie modyfikacji Załącznik 3 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) w § 11.
 1. Czy stawka odpisu na PFRON, którą uzyska Zamawiający ma zostać wskazana w punkcie I załącznika nr 1ma zostać wskazana procentowo czy kwotowo?
Zgodnie z zapisem § 11 ust.2 Załącznika 3 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) Zamawiający wskazał, że stawka odpisu na PFRON została ustalona procentowo.
 1. Czy wysokość odpisu PFRON, który Wykonawca gwarantuje na dzień składania ofert ma być wiążąca przez cały czas trwania umowy? W związku z prawdopodobieństwem nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (oraz szybkim tempem zmian wprowadzanym przez obecny Rząd) obniżenie wpłaty może się na przestrzeni tego czasu zmieniać, a zmiany te nie są możliwe do przewidzenia przez żadną ze stron. Czy Zamawiający przewidział we wzorze umowy powyższą sytuację, która nie jest zależna od Wykonawcy i nie jest do przewidzenia na dzień składania ofert? Jedyne, co Wykonawca może gwarantować, na co ma wpływ, to ilość pracowników niepełnosprawnych (w odpowiednich stopniach i schorzeniach), których zatrudnia. W przypadku, gdyby ilość pracowników niepełnosprawnych zatrudniona (na dzień składania oferty) wpływająca na wysokość odpisu PFRON, miała być wiążąca przez cały czas trwania umowy, prosimy o rozważenie przez Zamawiającego zmiany zapisów SIWZ, poprzez:
- Wprowadzenie do wzoru umowy zapisu informującego, iż w przypadku wejścia w życie nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Wykonawca zobowiązany jest wystawić co miesiąc dokument informujący o wysokości odpisu z należności na PFRON w jego aktualnej wysokości. Wysokość odpisu PFRON, który Wykonawca gwarantuje na dzień składania ofert ma być obowiązujący przez okres realizacji umowy. Zgodnie z § 11 ust.2 Załącznika 3 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) Zamawiający przewidział rabat kompensacyjny, który  w sytuacji ustawowo regulowanego spadku ulgi zagwarantuje Zamawiającemu, iż wartość udzielanej przez Wykonawcę ulgi nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy. Ponadto, zgodnie z § 11 ust.3 Załącznika 3 do SIWZ Zamawiający przewidział obowiązek sporządzenia przez Wykonawcę informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON niezwłocznie po terminowym uregulowaniu przez Zamawiającego należności za usługę wynikającą z faktury, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za usługę. Niezależnie od powyższego, Wykonawca może tak regulować poziom zatrudnienia aby finalnie utrzymać założony procent stawki odpisu na PFRON.
 1. Czy pracownicy ochrony przewidziani do pełnienia służby na obiekcie powinni posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?
Zamawiający potwierdza, że wystarczające będzie aby pracownicy ochrony fizycznej byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby nadzorujące i załogi patroli interwencyjnych.
 1. Czy Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy obowiązki związane z podjazdami Grupy Interwencyjnej na wezwanie?
Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem usługi wykonywanej przez podwykonawcę. 13. W opisie przedmiotu zamówienia załącznik A do siwz w pkt II – opis terenu i obiektów oraz zabezpieczenia widnieje zapis, iż świadczenie usług ochrony i dozoru mienia obejmuje ochronę mienia obiektu w formie bezpośredniej ochrony fizycznej – całodobowo, w obsadzie jednoosobowej na dwóch posterunkach ochrony. Natomiast w punkcie III – rodzaj posterunku (dalej załącznik A do siwz wyszczególnione są godziny pracy pracowników ochrony, z których wynika, iż jeden posterunek (ul. Zakopiańska) będzie chroniony 24 godziny na dobę, natomiast drugi (ul. Zbrojarzy) od poniedziałku do piątku od 6-22 i od 22-6 (ul. Zakopiańska) natomiast soboty i niedziele tylko 22-6 drugi posterunek (ul. Zakopiańska)? Prosimy zatem o doprecyzowanie załącznika A do siwz w celu poprawnego obliczenia godzin do sporządzenia formularz ofertowego. Odpowiedź Godziny opisane w punkcie III „Rodzaj posterunku” są zgodne z wymaganiami Zamawiającego: Rodzaj posterunku:
 • stały wewnętrzny przy bramach wjazdowych:
 1. Budynek BLA (od strony ul. Zakopiańskiej)
- jedna osoba, od poniedziałku do niedzieli włącznie, całodobowo, - jedna osoba, od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 22.00 do 6.00, (czyli 1 osoba w ciągu dnia od 6-22 i 2 osoby w godzinach nocnych od 22-6)
 1. Budynek BS (od strony ul. Zbrojarzy)
- jedna osoba, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 22.00,                   (czyli w godzinach nocnych od 22-6 nie ma żadnej osoby na posterunku) bez prawa oddalania się z posterunku w czasie pełnienia służby;
 • zewnętrzny (patrolowanie zewnętrzne) – obchody minimum 10 razy w granicach  terenu, w godzinach od 18.30 – 6.00 w nieregularnych odstępach czasowych. Czas rozpoczęcia i zakończenia patrolu wpisywany jest do „Książki dyżurów”. Podczas obchodu pracownik ochrony powinien zwracać szczególna uwagę na zamknięcia  okien i drzwi, zapalone światło, stan ogrodzenia, bramy wjazdowe oraz zdarzenia wymagające dodatkowego zabezpieczenia (np. awaria instalacji wody i gazu).
Prosimy ofertę przygotować zgodnie z godzinami opisanymi powyżej.
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content