ATLAS of microstructures of solder alloys and solder/metal interfaces. Part I: Optical Microscopy

Atlas zawiera wyniki charakterystyki strukturalnej szerokiej grupy propozycji lutowi bezołowiowych i złącz lutowanych, wykonanej na podstawie obserwacji metodami kolorowej mikroskopii optycznej. Uwagę skoncentrowano na stopach Sn, jako głównej rodzinie lutowi bezołowiowych dla mikroelektroniki.

Efekt wprowadzenia różnego typu i ilości dodatków stopowych na mikrostrukturę samego lutowia i wynikającą stąd strukturę złącza lutowanego utworzonego z Cu lub Ni zaprezentowano w zestawieniu z wykresami fazowymi odnoszącymi się do każdego z systemów stopowych lub kontaktowych. Dla wybranych par lutowie/podłoże pokazano również wpływ czasu na wzajemne reakcje, efekt rozmiaru lub rolę zbrojenia cząstkami stałymi (lutowia kompozytowe).

Pierwsze CD (ISBN 978-83-60965-08-5) zawiera rezultaty charakterystyki strukturalnej wykonanej metodami skaningowej mikroskopii elektronowej polerowanych próbek wybranych stopów i par lutowie/podłoże zamieszczonych w Atlasie. Identyfikacji chemicznej wyróżnionych faz dokonano poprzez analizę EDS.

Drugie CD (ISBN 978-83-60965-12-2) prezentuje bazę danych Synt@ll zawierającą różne własności pierwiastków z tablicy okresow ej jak również wykresy fazowe układów podwójnych użytych w celu wybrania dodatków stopowych dla stopów lutowi bezołowiowych.

Publikacja dostępna tylko w wersji angielskiej.

 

The Atlas encloses the results of structural characterization of a wide group of lead-free solder candidates and solder joints by means of optical color microscopy. Main attention is focused on the Sn-based alloys as a key family of lead-free solders for microelectronics.
The effect of type and amount of alloying additions on microstructure of solder itself and consequent interface structure of solder joint formed with Cu or Ni is demonstrated in comparison with phase diagrams corresponding to either alloy or contact systems. For selected solder/substrate couples, the influence of time of interaction, size effect or the role of solid particulate reinforcement (composite solders) is also exposed.
The first CD (ISBN 978-83-60965-08-5) presents the collection of the results of structural characterization by scanning electron microscopy done on polished samples of selected alloys and solder/substrate couples shown in the Atlas. Chemistry of distinguished phases has been estimated by EDS analysis.
The second CD (ISBN 978-83-60965-12-2) presents the database Synt@ll containing different properties of elements of periodic table as well as criteria of binary phase diagrams used for selection of alloying additions for lead-free solder alloys.

Skip to content