Charakterystyka fizyko-chemiczna spoiw i ciekłych mas ceramicznych stosowanych w odlewnictwie

Publikacja ta stanowi podsumowanie prac prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Spoiwa wodne nowej generacji dla odlewnictwa precyzyjnego – charakterystyka fizyko-chemiczna i optymalizacja procesów technologicznych. Przedstawiono podstawy termodynamiczne zjawisk powierzchniowych i układów zdyspergowanych (koloidów). Omówiono szczegółowo oddziaływania w układach zdyspergowanych, przede wszystkim siły elektrostatyczne i dyspersyjne oraz dynamikę układów koloidalnych i suspensji, głównie zjawisk konwekcji, sedymentacji, dyfuzji, elektroforezy, a także procesów agregacji. Przedstawiono również metody pomiarowe związane z wyznaczaniem rozmiarów cząstek i ich ruchliwości elektroforetycznej głównie metodą rozpraszania światła i metodą Coultera, badania reologiczne spoiw i ciekłych mas ceramicznych oraz pomiary napięć międzyfazowych i dynamicznych kątów zwilżania. Przedstawione w monografii prace teoretyczne stanowiły podstawę do opracowania procesu technologicznego wykonywania form ceramicznych według metody wytapianych modeli z zastosowaniem „wodnego” spoiwa krzemianowego nieorganicznego i materiałów kwarcowych krystalicznych.

Skip to content