Innowacje w odlewnictwie. Część III

W danej książce zamieszczono wyniki ostatniego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-114/T08/2004 „Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie”. Podobnie jak w poprzednich dwóch tomach, otrzymane wyniki zaprezentowano w postaci rozdziałów tematycznych, poświęconych głównym zagadnieniom, stanowiącym clou danego projektu, odzwierciedlającym także poszczególne zadania badawcze. Rozdziały tematyczne obejmują kolejno problematykę: (i) nowoczesnych odlewów monolitycznych o sterowanej mikrostrukturze i wysokim poziomie właściwości użytkowych, (ii) odlewów spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne (z uwzględnieniem odlewów gradientowych i warstwowych, w tym poddanych obróbce powierzchniowej, a także o kontrolowanej nanostrukturze), (iii) inteligentnych procesów prognozująco-wytwórczych w zakresie otrzymywania odlewów oraz (iv) nowoczesnych technik topienia i odlewania. Badano materiały na bazie Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni i Ti, kompozyty odlewane na bazie Al, Fe i Mg zawierające różnorodne fazy zbrojące, dichalkogenidki metali przejściowych jako potencjalne materiały smarne a także szereg materiałów ceramicznych w kontakcie z ciekłymi metalami i stopami. W odróżnieniu od pozostałych tomów danej serii, w niniejszej publikacji zawarto głównie studia badawcze, opisujące praktyczne aspekty otrzymywania konkretnych wyrobów technikami ciekło-fazowymi z zaawansowanych materiałów innowacyjnych.
Monografia jest trzecią, końcową częścią wyników realizacji projektu badawczego zamawianego, zawartych w swoistym „tryptyku odlewniczym”, powstałym w latach 2007-2009, który poświęcono nowoczesnym materiałom innowacyjnym oraz metodom wytwórczym i badawczym, stosowanym we współczesnym odlewnictwie. Dorobek uzyskany przez wykonawców projektu został uznany za niezwykle bogaty, a wysoki stopień zaawansowania przeprowadzonych badań wpisuje się w oczekiwany kierunek zrównoważonego rozwoju polskiego odlewnictwa. Oprócz danego tryptyku, dorobek wykonawców został dodatkowo szeroko rozpowszechniony m.in. w postaci kilkuset publikacji krajowych i międzynarodowych, kilkudziesięciu prac magisterskich oraz kilkunastu zrealizowanych lub będących w toku rozpraw doktorskich. Wyniki projektu, które licznie wyróżniano w kraju i zagranicą, zostały w kilku przypadkach wdrożone do praktyki. Wiele rozpoczętych badań stało się zalążkiem rozpoczęcia innych projektów badawczych. Prawa autorskie wykonawców projektu zostały zabezpieczone w postaci kilkunastu zgłoszeń patentowych i już uzyskanych patentów.

The study discloses the results of the last year execution of a Commissioned Research Project PBZ-KBN-114/T08/2004 „Modern materials and processes for use in foundry industry”. Like in previous two volumes, the results of the studies were presented in the form of thematic chapters devoted to the key issues of the project, reflecting the contents of individual research tasks. In the thematic chapters, the following problems were successively discussed: (i) advanced monolithic castings of controlled microstructure and high-level utilisation properties, (ii) high-performance and high-quality castings (including graded and layered structures, as well as castings subjected to surface treatment and those of controlled nanostructure), (iii) smart processes for enhanced casting production engineering and planning, and (iv) advanced melting and casting technologies. The investigations also included materials based on Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni and Ti, cast composites based on Al, Fe and Mg with different reinforcing phases, dichalcogenides of transient metals for use as potential lubricating materials, and various ceramic materials in contact with molten metals and alloys. Contrary to previous books included in this series, the focus of this publication was mainly on research studies describing practical aspects of the application of liquid-phase techniques in fabrication of specific products from advanced and innovative materials. The monograph is the third and last part of the recently executed Commissioned Research Project. Together with previous parts, it forms a „foundry triptych”, created in the period of 2007-2009. It is devoted to the advanced and innovative materials and to various research and manufacturing techniques applied in modern foundry industry. The achievements of Project Executors make a wide and impressive spectrum of advanced theoretical studies and practical research, fully consistent with the long awaited trend of a sustainable development of Polish foundry industry. Besides the above mentioned triptych, the knowledge and experience acquired during project execution have been disseminated in the form of several hundred publications appearing in the national and international forum, several dozen MSc. theses already completed, and several PhD. theses currently at the stage of being completed. In some cases, the results of project execution, highly praised at home and abroad for their unique value and quality, have already been implemented into the current foundry practice. Some of the investigations commenced during project execution were the germs of ideas starting up new projects. The copyrights were protected by patent applications and patents already granted.

Skip to content