Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne. Cz. II. Wybrane zagadnienia badawcze

Prezentowana  monografia przedstawia wyniki zrealizowanego, w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projektu pt. „Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Omówiono w niej następujące zagadnienia, takie jak: opracowanie nowoczesnego sposobu identyfikacji parametrów brzegowych i dynamiki cyklicznych zmian temperatury oraz stanu naprężeń w masywnych odlewach będących w ruchu; badania fizykochemicznego oddziaływania układu ciekły metal – pokrycie – forma metalowa; wpływ składu chemicznego i mikrododatków stopowych na strukturę i wybrane właściwości badanego żeliwa; badanie dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie stałym; próba oceny jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiary aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji; obróbka pozapiecowa żeliwa; kwestia obróbki cieplnej żeliwa z grafitem wermikularnym.

Skip to content