Procesy obróbek elektrochemicznej i elektroerozyjnej w różnych odmianach kinetycznych

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego „Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe”, nr 76, 1989 r.

Analiza stanu badań w zakresie obróbek elektrochemicznej /ECM/ i elektroerozyjnej /EDM/ oraz badania teoretyczne i doświadczalne procesów drążenia ECM i EDM wykazały m.in. że parametry wejściowe podlegają istotnym losowym fluktuacjom, które wpływają na zmianę warunków erozji elektrochemicznej i elektroerozyjnej a tym samym na wartości średnie i odchylenia standardowe grubości szczeliny międzyelektrodowej i chropowatości powierzchni, odchylenie standardowe grubości szczeliny międzyelektrodowej, a tym samym i wymiarów przedmiotu obrabianego zmniejszają się istotnie wraz ze zmniejszeniem powierzchni obrabianej co jest równoznaczne ze zmniejszeniem tolerancji kształtowo-wymiarowej; chropowatość powierzchni oraz jej odchylenie standardowe zmieniają się w mniejszym stopniu ze zmianą wielkości powierzchni obrabianej, szczególnie w procesie EDM.

Ten ostatni wniosek można racjonalnie wykorzystać stosując elektrodę roboczą o powierzchni istotnie mniejszej od powierzchni obrabianej oraz innej kinematyki elektrod niż przy drążeniu. Np. elektroda robocza o powierzchni AE=0,05÷1,0 cm² i AW/AE=5÷300 powinna przemieszczać się wzdłuż toru z=f/x,y/ ponad powierzchnią obrabianą /AW/. W celu udowodnienia powyższej hipotezy przeprowadzono badania teoretyczne i doświadczalne procesów ECM i EDM dla różnych wariantów kinematyki elektrod. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że opracowany w wyniku tych badań model teoretyczny procesu ECM umożliwiający obliczenie naddatku usuwanego w jednym przejściu elektrody roboczej jest adekwatny do wyników badań doświadczalnych. Wyniki badań wykazały jednoznacznie słuszność przyjętej hipotezy i upoważniają do stwierdzenia, że zaproponowana w pracy koncepcja realizacji procesów ECM i EDM umożliwia zwiększenie dokładności w porównaniu do drążenia klasycznego, a tym samym powinna być wdrożona w technologii ECM i EDM.

Skip to content