OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W BOLESŁAWIU składającej się z działek ewidencyjnych o nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków

przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Bolesław, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00033560/7, wraz z budynkami zlokalizowanymi na nieruchomości. Tym samym, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut) zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert zakupu ww. prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków zlokalizowanych na nieruchomości.

 

 1. Podstawa prawna:
 1. art. 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2098, dalej: u.s.b.ł.),
 2. art. 39, art. 40-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, dalej: ustawa),
 3. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1317),
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 443 z późn.zm.),
 5. regulamin przygotowywania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż środków trwałych w Instytucie Odlewnictwa, którego tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Instytutu Odlewnictwa z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

 1. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej, ogrodzonej, częściowo uzbrojonej, położonej przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu, o powierzchni 1,8625 ha, kształt nieregularny, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Bolesław, (województwo: małopolskie, powiat: olkuski, gmina: Bolesław), objętej księgą wieczystą KR1O/00033560/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z budynkami zlokalizowanymi na nieruchomości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej.

W obrębie nieruchomości znajduje się kompleks budynków warsztatowo-produkcyjnych oraz handlowo-usługowych. Obiekty warsztatowo-produkcyjne ulokowane są w centralnej części działki, natomiast obiekty handlowo-usługowe ulokowane są wzdłuż ul. Głównej w Bolesławiu. Podstawowe parametry obiektów:

 • hala odlewni – pow. użytkowa 1462 m2, pow. ogólna 1635,30 m2,
 • rozdzielnia WN/NN – pow. użytkowa 281 m2, pow. ogólna 302 m2,
 • budynek techniczno-laboratoryjny – pow. użytkowa 337,31 m2, pow. ogólna 360,30 m2,
 • kiosk-pawilon – pow. użytkowa 98,40 m2, pow. ogólna 101 m2,
 • warsztat mechaniczny – pow. użytkowa 638,20 m2, pow. ogólna 746,10 m2,
 • budynek handlowo-usługowy nr 1 – pow. użytkowa 235,98 m2, pow. ogólna 250,5 m2,
 • budynek handlowo-usługowy nr 2 – pow. użytkowa 125,31 m2, pow. ogólna 133,9 m2,
 • pawilon-sklep – pow. użytkowa 258,61 m2, pow. ogólna 271,4 m2.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Bolesław nr XXVI/244/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą XL/392/2018 z dnia 2 maja 2018 r. oraz uchwałą nr XXVIII/281/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., z przeznaczeniem:

 • działki nr: 1738/1 o pow. 0,1895 ha, nr 1738/2 o pow. 0,0974 ha, nr 1738/3 o pow. 0,0787 ha, nr 1738/4 o pow. 0,0570 ha, nr 1738/5 o pow. 0,0282 ha w terenie zabudowy usługowej (18U1 i 14U1);
 • działka nr 1738/6 o pow. 1,4117 ha w terenie aktywności gospodarczej (1P/MU).

Nieruchomość jest położona w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczonych uchwałą nr XI/102/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław.

Nieruchomość jest objęta prawem pierwokupu, wobec czego sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z budynkami zlokalizowanymi na nieruchomości będzie możliwa w razie braku realizacji ww. prawa pierwokupu przez uprawnione podmioty.

 

 1. Stan prawny nieruchomości:

Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1O/00033560/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – obejmuje działki nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb Bolesław, jednostka ewidencyjna Bolesław. Działki zabudowane są budynkami: hala odlewni, rozdzielnia, szatnie, łaźnie, garaże samochodowe, budynek techniczno-laboratoryjny, magazyn, kiosk-pawilon, wiaty. Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – działki gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 2090-03-11, zabudowane budynkami stanowiącymi odrębną własność. Dział II (własność) – Właściciel – Skarb Państwa; Użytkownik wieczysty – Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – wolny / brak wpisów. Dział IV (hipoteki) – wolny / brak wpisów.

Sprzedawca wyjaśnia, iż jest następcą prawnym Instytutu Odlewnictwa ujawnionego w księdze wieczystej jako użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej i właściciel budynków, a to stosownie do art. 98 ust. 2 w zw. z art. 101 ust. 1 w zw. z art. 102 pkt 1) u.s.b.ł.

Sprzedawca umożliwia przeprowadzenie audytu prawnego nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. Zainteresowanym udostępni na ich wniosek, po zawarciu umowy o zachowaniu poufności, dostępne Sprzedawcy dokumenty oraz upoważnienia, potrzebne do zbadania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

W stosunku do nieruchomości (działek o numerach 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, zlokalizowanych przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu, gmina Bolesław, powiat olkuski) w dniu 6 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie na podstawie art. 101c ust. 3 pkt 1) i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2019 r. poz. 1396 t.j. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.) orzekł o wpisie o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Decyzja została utrzymana w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarga w dniu 26 stycznia 2022 r. została oddalona. Sprzedawca podjął dalsze kroki prawne w tym zakresie.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Bolesław, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz § 18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56), zawiadomił Sprzedawcę o sporządzeniu nowej karty adresowej obiektu ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bolesław: hali odlewni, ul. Główna 46, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 1738/6, obręb Bolesław. Na czynność Wójta Gminy Bolesław została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skarga Instytutu została uwzględniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, jednak w chwili publikacji niniejszego ogłoszenia wyrok nie jest prawomocny.

Ponadto, na działce nr 1786/6, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znajduje się obiekt dziedzictwa kulturowego objęty ochroną, zabytek górnictwa, szyb Aleksander.

Lokale znajdujące się w kompleksie budynków handlowo-usługowych oraz część gruntów są wynajmowane w oparciu o umowy najmu, zawarte na czas nieokreślony, z różnym okresem wypowiedzenia. Jedna umowa przewiduje ograniczenie możliwości jej wypowiedzenia, tzn. oświadczenie o jej wypowiedzeniu można złożyć nie wcześniej niż 16.03.2024 r.

Na terenie nieruchomości znajdują się ruchomości (przeznaczone do działalności przemysłowej) pozostawione przez byłego najemcę, które do tej pory nie zostały przez niego odebrane, w związku z czym prowadzone są działania w celu ich odebrania, ewentualnie usunięcia.

Na terenie nieruchomości znajdują się ruchomości Incast sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GUp 380/18). Obecnie trwa sprzedaż majątku upadłej spółki.

Ze względu na zaplanowaną przez dostawcę energii zmianę parametrów zasilania obiektów należących do Sprzedawcy, przewidzianą na III-IV kwartał 2022 r. i związaną z tym konieczność wykonania nowej instalacji zasilającej wraz z transformatorem, którego posadowienie może nastąpić na nieruchomości, w lokalizacji zaproponowanej przez dostawcę energii elektrycznej, posadowienie nowej stacji transformatorowej może wymagać formalnego uregulowania z dostawcą energii elektrycznej sposobu korzystania przez niego z gruntu, na którym posadowiona ma zostać ww. stacja.

 

 1. Sposób sprzedaży

Sprzedaż następuje z wolnej ręki. Sprzedawca informuje, że zawarcie umowy sprzedaży jest uzależnione od wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Tryb ubiegania się Sprzedawcy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży określa u.s.b.ł. oraz ustawa.

 

 1. Cena przedmiotu sprzedaży:

Minimalna cena przedmiotu sprzedaży wynosi 1.960.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy netto) i podlega powiększeniu o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Sprzedawcy przysługuje prawo wyboru najbardziej dogodnej dla niego oferty zakupu przedmiotu sprzedaży.

 

 1. Informacje dodatkowe

Koszty związane z zakupem przedmiotu sprzedaży, w szczególności koszt zawarcia umowy przedwstępnej oraz umowy przyrzeczonej, ponosi w całości Kupujący. Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży można odnaleźć w treści operatu szacunkowego dotyczącego przedmiotu sprzedaży. Wgląd do oryginału operatu szacunkowego możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu terminu. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu + 48 12 26 18 216 lub pod adresem mailowym waldemar.madej@kit.lukasiewicz.gov.pl. Oględziny przedmiotu sprzedaży są możliwe w miejscu jego położenia, po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin. Termin można umówić pod numerem telefonu +48 12 26 18 216 lub pod adresem mailowym waldemar.madej@kit.lukasiewicz.gov.pl.

 

 1. Adres udostępniony pod składanie propozycji nabycia

Propozycje nabycia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl lub korespondencją tradycyjną na adres Instytutu podany na wstępie ogłoszenia.

 

Aktualizacja:

Wybrana została oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławiu.

Skip to content