Specjalista ds. techniczno- administracyjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze
Data ogłoszenia: 20.02.2024

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. Nadzór nad eksploatacją infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami
  i obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie gospodarki energetycznej (elektrycznej i cieplnej), wodno-ściekowej
  i komunalnej; udział w zawieraniu umów na dostawy mediów energetycznych, usług komunalnych, ochrony mienia itp.
 3. Udział w przygotowaniu specyfikacji do umów na zakup towarów i usług związanych
  z utrzymaniem infrastruktury.
 4. Obsługa formalna Najemców.
 5. Nadzór nad eksploatacją budynków i budowli zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz prowadzenie ksiąg KOB.
 6. Udział w sprawach formalnych związanych z ochroną środowiska w Łukasiewicz – KIT
 7. Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji kontroli przyrządów pomiarowych
  i narzędzi elektrycznych.
 8. Obsługa programu dot. Kontroli przyrządów pomiarowych, elektronicznych oraz narzędzi ręcznych elektrycznych; kontrola procesu realizacji przez firmy zewnętrzne.
 9. Nadzór nad usługą ochrony realizowaną przez firmę zewnętrzną ochraniającą obiekty Łukasiewicz – KIT Zabrze.
 10. Udział w prowadzeniu procesów inwestycyjnych tj. przygotowanie, realizacja, przekazywanie do eksploatacji i rozliczanie.
 11. Wykonywanie prac elektrycznych w sytuacji braku zatrudnienia osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
 12. Realizacja zakupów dla potrzeb utrzymania infrastruktury Łukasiewicz-KIT Zabrze.
 13. Prowadzenie prac związanych z zapewnieniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej.
 14.  Gospodarka urządzeniami podlegającymi kontroli UDT tj. zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia dźwigowe i inne.
 15. Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji obowiązujących w Łukasiewicz – KIT Systemu Zarządzania Jakością (SZJ).
 16. Tworzenie projektów aktów normatywnych w zakresie swojej działalności i kontrola ich realizacji.
Wymagania dla kandydatów:
 1. Wykształcenie wyższe lub średnie i dwuletnie doświadczenie zawodowe albo średnie branżowe i dwuletnie doświadczenie zawodowe.
 2. Prawo jazdy kat.B.
 3. Uprawnienia SEP 1 kV „E”.
 4. Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych.
 5. Sumienność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 6. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 7. Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 9. Komunikatywność, zdolności interpersonalne oraz umiejętności pracy w grupie.
Oferujemy:
 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.
Dokumenty:
 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 12.03.2024 r.

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści: 

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

 

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl 

 

 

Skip to content