Deklaracja dostępności serwisu https://kit.lukasiewicz.gov.pl/

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (Łukasiewicz-KIT, Instytut) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://kit.lukasiewicz.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://kit.lukasiewicz.gov.pl/. Łukasiewicz – KIT nie posiada aplikacji mobilnej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-17
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-17

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Tomczyk, adres poczty elektronicznej: elzieta.tomczyk@kit.lukasiewicz.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregokolwiek jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Łukasiewicz-KIT znajduje się przy ul. Zakopiańskiej 73, 30-418 Kraków. Wjazd na teren Łukasiewicz-KIT jest możliwy od strony ul. Zbrojarzy, a także od strony ul. Zakopiańskiej. Wstęp na teren Łukasiewicz-KIT odbywa się po przejściu przez bramki kontrolne, gdzie należy zarejestrować wejście na teren Instytutu u pracowników ochrony. Przy obu wejściach do na teren Łukasiewicz-KIT znajdują się parkingi. Parkingi nie posiadają miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Główny budynek Instytutu, nazywany BLT, stanowi siedzibę Dyrekcji Instytutu oraz miejsce przyjmowania stron (zdjęcie budynku poniżej). Budynek składa się z dwóch kondygnacji i jest wyposażony w windy.

Główne wejście do budynku (przeznaczone dla odwiedzających) znajduje się przy wjeździe od ul. Zbrojarzy. Wejście do budynku następuje z poziomu parteru. W recepcji znajduje się telefon z wyszczególnionymi najważniejszymi numerami telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu.

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze budynku. W celu dotarcia do niego należy przejść przez recepcję, skręcić w lewo i skorzystać ze schodów lub windy. Po dostaniu się na drugie piętro należy pójść prosto. Sekretariat znajduje się na końcu kładki. Jest on oznaczony napisem SEKRETARIAT, umieszczonym nad drzwiami.

Na każdym piętrze znajdują się toalety. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze. Można dotrzeć do niej po przejściu holu i dotarciu do drzwi oznaczonych symbolem toalet.

Łukasiewicz-KIT nie posiada pętli indukcyjnych oraz systemu dźwiękowego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynkach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content