Certyfikacja wyrobów i maszyn

Certyfikacja wyrobów:

 • certyfikacja wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym prawnie:
  • system europejski – ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, obejmująca:
   • odlewy staliwne do zastosowań konstrukcyjnych;
   • konstrukcje stalowe i aluminiowe;
   • wyroby konstrukcyjne aluminiowe na obiekty budowlane;
   • zestawy śrubowe do połączeń sprężanych i niesprężanych;
  • system krajowy – ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, obejmująca:
   • wyroby do zbrojenia i sprężania betonu, łącznie z wyrobami pomocniczymi – pręty, walcówki, siatki zgrzewane i spawane, maty zbrojące, zgrzewane i spawane prefabrykaty zbrojarskie;
   • pokrywy i zwieńczenia studzienek włazowych i niewłazowych oraz wpusty kanalizacyjne;
   • metalowe wyroby konstrukcyjne i elementy pomocnicze;
   • zestawy do ochrony przed obrywami skalnymi oraz siatki i kosze stalowe na gabiony;
 • certyfikacja zgodności wyrobów w obszarze dobrowolnym, obejmująca:
  • wyroby dla systemów kanalizacyjnych i zabezpieczania dróg;
  • rury i elementy rurociągów;
  • armaturę wodociągową i instalacje centralnego ogrzewania;
  • części złączne;
  • inne wyroby i odlewy z żeliwa, staliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych, materiały pomocnicze dla odlewnictwa i hutnictwa.

Certyfikacja maszyn i urządzeń:

 • w obszarze regulowanym prawnie na zgodność z:
  • dyrektywą 2000/14/WE dotyczącą emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, wprowadzoną do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r., obejmująca:
   • agregaty prądotwórcze;
   • sprzęt ogrodniczy i sadowniczy (m.in. kosiarki, kosy spalinowe i elektryczne);
   • zagęszczarki;
  • dyrektywą maszynową 2006/42/WE, wprowadzoną do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 r., obejmująca:
   • maszyny do obróbki drewna;
   • wtryskarki;
   • prasy hydrauliczne;
   • maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych;
  • dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, wprowadzoną do prawa polskiego Ustawą z dn. 13.04.2016 r., obejmująca:
   • wyroby przemysłu precyzyjnego, elektrotechnicznego i elektronicznego,

 • dobrowolna certyfikacja zgodności z dokumentami normatywnymi, obejmująca:
  • maszyny do obróbki metali;
  • maszyny i urządzenia dla odlewnictwa;
  • urządzenia dla przemysłu spożywczego i gastronomicznego;
  • maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego i innych;
 • certyfikacja na znak B, obejmująca:
  • narzędzia ścierne do cięcia i szlifowania wszystkich rodzajów i typów;
  • szczotki techniczne obrotowe, listwowe, wszystkich rodzajów i typów;
  • narzędzia metalowe do skrawania metali, drewna i tworzyw sztucznych;
  • narzędzia do obróbki drewna;
  • narzędzia kute

Skip to content