Badania


Oferta prac B+R oraz komercyjnych usług badawczych Łukasiewicz − Krakowskiego Instytutu Technologicznego obejmuje badania:

 • mikrostruktury
 • składu chemicznego i fazowego
 • nieniszczące
 • właściwości mechanicznych
 • właściwości fizycznych
 • właściwości termofizycznych
 • właściwości termodynamicznych
 • mechanizmów korozji wyskotemperaturowej materiałów na bazie żelaza, niklu, tytanu
 • wysokotemperaturowego oddziaływania ciecz/materiał stały

Oferujemy szeroki zakres badań wykonywanych przez Laboratorium Akredytowane w zakresie akredytacji Nr AB 197.
Metody/techniki badawcze:

 • badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego materiałów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z zastosowaniem spektrometrów EDS i WDS w wysokiej i obniżonej próżni, pozwalające na przeprowadzenie mikroanalizy jakościowej i ilościowej pierwiastków, od boru (B) do uranu (U) wraz z przygotowaniem próbek do badań (zgłady, trawienie chemiczne, trawienie termiczne, ścieniacz jonowy)
 • badania składu chemicznego metodą μXRF – oznaczane pierwiastki: Sb, Sn, Pd, Ag, Ru, Mo, Nb, Zr, Bi, Pb, Se, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Al, S, P, Si, In, Cd, Rh, Au, Pt, Ir, Ga
 • rentgenowska analiza strukturalna (XRD): jakościowa i ilościowa analiza fazowa, pomiar tekstury, analiza naprężeń, pomiary temperaturowe do 2300°C
 • pomiary wielkości cząstek metodą DLS materiałów sypkich na sucho i w zawiesinie 0,1−2000 μm
 • badania potencjału zeta i wielkości cząstek − pomiar wielkości nanocząstek w zakresie 0,6 nm–6 μm, potencjału zeta w zakresie 5 nm−10 μm i masy cząsteczkowej: 1000-2*10^7 Da
 • analiza ziarnowa, pH, strata prażenia LOI, wskaźnik pęcznienia, zawartość węgla błyszczącego, zawartość części lotnych
 • badania nieniszczące gotowych elementów – tomografia komputerowa TK i radiografia RTG, metoda magnetyczno-proszkowa MT oraz ultradźwiękowa UT
 • badania poprawności wymiarowo-kształtowej oraz jakości zewnętrznej powierzchni (pomiar chropowatości)
 • pomiary twardości oraz mikrotwardości metodami Brinella, Rockwella, Vickersa, Knoopa
 • wyznaczanie modułu Younga metodą ultradźwiękową
 • badania tribologiczne, współczynnik tarcia oraz wskaźnik zużycia metodą ball-on-disc
 • badania wybijalności mas
 • badania właściwości technologicznych mas: przepuszczalność, płynność, osypliwość, zgęszczalność
 • badania parametrów wytrzymałościowych mas: wytrzymałość na zginanie, rozciąganie, ścinanie, rozciąganie w strefie przewilżonej
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej metodą obrotowego zginania
 • badania skrawalności materiałów i skrawności narzędzi oraz wpływu cieczy obróbkowych na te właściwości
 • badania lutowności metodą zanurzeniową w zakresie temperatury 20–450°C z topnikiem i/lub gazem ochronnym
 • wyznaczanie gęstości, zawartości substancji suchej, sedymentacji, ilości wydzielonych gazów, przyczepności i ścieralności powłok
 • wyznaczanie gęstości metodą Archimedesa lub za pomocą piknometru helowego
 • badania przewodności elektrycznej
 • badania przewodnictwa temperaturowego i wyznaczanie przewodnictwa cieplnego do 1500°C
 • badania dylatometryczne w zakresie 180–2800°C, w tym optymalizacja parametrów procesu spiekania, wyznaczanie temperatury spiekania, wyznaczanie rozszerzalności liniowej materiałów, wyznaczanie skurczu materiałów, wyznaczanie punktu mięknięcia szkła, analiza procesów endo- i egzotermicznych w badanych materiałach, krzywe c-DTA materiałów; wyznaczanie temperatur krytycznych i ciepła przemian; konstrukcja wykresów CHT, CTPc i CTPi
 • wyznaczanie wysokotemperaturowych charakterystyk ciekłych metali metodą kropli leżącej (kinetyka zwilżalności, napięcie powierzchniowe, reaktywność w układzie ciecz/ciało stałe)
 • pomiary zwilżalności materiałów stałych do 1000°C metodą rozpływającej się kropli w atmosferze powietrza i obliczenia skrajnego kąta zwilżania
 • wyznaczanie temperatur charakterystycznych materiałów ceramicznych metodą optyczną od temp. pokojowej do 1750°C
 • badania temperatury krzepnięcia. wyznaczanie krzywej krzepnięcia
 • badania odporności na szoki cieplne − naprzemiennie w piecu i wodzie
 • termowizyjne badania profilu temperaturowego (emitowanego ciepła)
 • pomiary skurczu, badania strzałki ugięcia
 • oznaczanie temperatury mięknienia piasków, wosków oraz ilości wydzielonych gazów

Skip to content