OGŁOSZENIE O PRZETARGU WARUNKOWYM NR 3 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W BOLESŁAWIU składającej się z działek ewidencyjnych o nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
ogłasza przetarg warunkowy nr 3
nieograniczony ustny (licytacja z przybiciem)

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Bolesław, dla której , prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00033560/7.

 

Podstawa prawna:

1)     art. 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz  (tekst jednolity:  Dz. U.z 2019 r. poz. 534, dalej: u.s.b.ł.),
2)     art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 2152 ),
3)     art. 39, art. 40-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, dalej: ustawa),
4)  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 443 z późn.zm.),
5) regulamin przygotowywania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż środków trwałych w Instytucie Odlewnictwa, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Instytutu Odlewnictwa z dnia 10 grudnia 2013 r.

 

Przedmiot przetargu:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej, ogrodzonej, płaskiej, bez większych nierówności, częściowo uzbrojonej, położonej przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu, o powierzchni 1,8625 ha, kształt nieregularny, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb 0001, jednostka ewidencyjna Bolesław, (województwo: małopolskie, powiat: olkuski, gmina: Bolesław) objętej księgą wieczystą KR1O/00033560/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej.

W obrębie nieruchomości znajduje się kompleks budynków warsztatowo-produkcyjnych oraz handlowo-usługowych. Obiekty warsztatowo-produkcyjne ulokowane są w centralnej części działki, natomiast obiekty handlowo-usługowe ulokowane są wzdłuż ul. Głównej w Bolesławiu. Podstawowe parametry obiektów:

 • hala odlewni – pow. użytkowa 1297 m2, pow. ogólna 1635,30 m2,
 • rozdzielnia WN/NN – pow. użytkowa 281 m2, pow. ogólna 302 m2,
 • budynek techniczno-laboratoryjny – pow. użytkowa 337,30 m2, pow. ogólna 360,30 m2,
 • kiosk-pawilon – pow. ogólna 98,40 m2,
 • warsztat mechaniczny – pow. użytkowa 635,20 m2, pow. ogólna 746,10 m2,
 • budynek handlowo-usługowy nr 1 – pow. użytkowa 232,98 m2, pow. ogólna 250,48 m2,
 • budynek handlowo-usługowy nr 2 – pow. użytkowa 125,10 m2, pow. ogólna 133,80 m2,
 • pawilon-sklep – pow. użytkowa 258,60 m2, pow. ogólna 271,40 m2.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Bolesław nr XXVI/244/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. (zmieniona uchwałą XL/392/2018 z dnia 2 maja 2018 r.) z przeznaczeniem:

 • działka nr 1738/1 o pow. 0,1895 ha, częściowo w terenie nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej, magazynowej, handlu, usług technicznych i transportowych, oznaczonym symbolem UP.1; w pozostałej części w terenie handlu detalicznego i gastronomii, oznaczonym symbolem UH.5,
 • działki nr 1738/2 o pow. 0,0974 ha, nr 1738/3 o pow. 0,0787 ha, nr 1738/4 o pow. 0,0570 ha i nr 1738/5 o pow. 0,0282 ha, częściowo w terenie handlu detalicznego i gastronomii, oznaczonym symbolem UH.5,
 • działka nr 1738/6 o pow. 1,4117 ha, w terenie nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej, magazynowej, handlu, usług technicznych i transportowych, oznaczonym symbolem UP.1; oraz w niewielkim południowo-wschodnim narożniku w terenie handlu detalicznego i gastronomii, oznaczonym symbolem UH.5.

Nieruchomość jest położona w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczonych uchwałą nr XI/102/2019 Rady Gminy Bolesław z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław, w związku z czym Gmina Bolesław posiada m. in. prawo pierwokupu przedmiotu przetargu.

 

Stan prawny nieruchomości:

Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1O/00033560/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – obejmuje działki nr 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5, 1738/6, obręb Bolesław, jednostka ewidencyjna Bolesław. Działki zabudowane są budynkami: hala odlewni, rozdzielnia, szatnie, łaźnie, garaże samochodowe, budynek techniczno-laboratoryjny, magazyn, kiosk-pawilon, wiaty.

Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – działki gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 2090-03-11, zabudowane budynkami stanowiącymi odrębną własność.

Dział II (własność) – Właściciel – Skarb Państwa; Użytkownik wieczysty – Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – wolny / brak wpisów.

Dział IV (hipoteki) – wolny / brak wpisów.

Wobec nieruchomości toczy się postępowanie przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wydania decyzji o dokonaniu wpisu nieruchomości do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi.

 

Miejsce przetargu:

Siedziba Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Sposób sprzedaży:

Warunkowa sprzedaż przedmiotu przetargu nastąpi w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji). Za oferenta zwycięskiego uważa się podmiot, który zaproponuje najkorzystniejszą dla Sprzedawcy cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. Udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy znajduje się w części poświęconej warunkom przetargu.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu:

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2.982.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych netto) i podlega powiększeniu o należny od wylicytowanej kwoty podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Cena wywoławcza została określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 5 sierpnia 2019 r., wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę według stanu przedmiotu przetargu na dzień 23 lipca 2019 r. Wgląd do oryginału operatu szacunkowego możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu terminu.

Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 298.200,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Wadium wpłacane jest w gotówce w kasie Sprzedawcy, zlokalizowanej w jego siedzibie lub w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 42 1240 4722 1111 0000 4849 3781. Zapłata wadium powinna nastąpić pod tytułem: „wadium – przetarg nr 3 na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bolesławiu”. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00 w dniu 23 stycznia 2020 r. W przypadku płatności przelewowej, za rozstrzygającą uznaje się godzinę i datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy,  jeżeli:

–  dany oferent nie stawi się w wyznaczonej godzinie i miejscu przeprowadzania przetargu bądź też jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

lub też

– dany oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Powyższe dotyczy tylko przypadku, kiedy Sprzedawca uzyskał zgodę organu nadzoru na dokonanie czynności prawnej.

lub też

– oferent, którego oferta została wybrana, w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia wynikającej z przybicia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta –wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium podlega także zwrotowi w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania, jak też w razie niewyrażenia przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej. Odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu, bądź też niewyrażenie przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej nie daje jakichkolwiek podstaw oferentom do żądania naliczenia na ich rzecz odsetek od wpłaconych kwot wadium lub wysuwania jakichkolwiek innych roszczeń z tytuły wpłaty wadium.

Warunki przetargu:

 1. Zainteresowani oferenci winni stawić się osobiście lub przez pełnomocnika w dniu 23 stycznia 2020 r. o godzinie 11.00,w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 73, w budynku (BLT) Instytutu Odlewnictwa, I p. sala konferencyjna (nr 109), w celu zapewnienia sobie czynnego udziału w licytacji przedmiotu przetargu, a tym samym w celu złożenia oferty zakupu, w ramach przeprowadzanego nieograniczonego przetargu ustnego.
 2. Oferent stawający do przetargu jest zobowiązany przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
  1) dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości, terminie i formie określonej w ogłoszeniu;
  2) dokument tożsamości;
  3) aktualny wydruk z Centralnej Informacji właściwego rejestru – w przypadku gdy uczestnik jest przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną lub osobą prawną lub w przypadku, gdy uczestnik jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
  4) oryginał pełnomocnictwa do uczestniczenia w przetargu w razie zastępstwa osoby uprawnionej do reprezentacji danego oferenta;
  5) oświadczenie (opatrzone datą i podpisem – załącznik nr 2), że oferent zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, w szczególności warunkami i załącznikami oraz dokumentacją przetargu, stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
 3. Postępowanie przetargowe prowadzi Komisja Przetargowa. Tryb jej urzędowania określa regulamin.
 4. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w formie licytacji zakończonej z chwilą przybicia. Komisja poucza uczestników o przebiegu postępowania, a przed rozpoczęciem licytacji sprawdza kompletność oraz formalną poprawności ww. dokumentów.
 5. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny przedmiotu przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania, z zastrzeżeniem, że podana przez licytującego oferenta cena przestaje wiązać jeśli inny licytujący oferent zaoferował cenę wyższą.
 6. Po ustaniu postąpień Komisja Przetargowa – uprzedzając trzykrotnie obecnych o najwyższej oferowanej cenie – udziela przybicia oferentowi, który zaoferował cenę najwyższą i zamyka przetarg.
 7. Udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Tryb ubiegania się Sprzedawcy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży określa u.s.b.ł. oraz ustawa.
 8. W razie uzyskania przez Sprzedawcę zgody na zawarcie umowy sprzedaży, zwycięski oferent jest zobowiązany do jej zawarcia w kancelarii notarialnej, wyznaczonej przez Sprzedawcę i terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedawcę o uzyskaniu przedmiotowej zgody. Poinformowanie następuje w każdej możliwej formie. Niestawiennictwo zwycięskiego oferenta zostanie potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy, uzasadniające zatrzymanie wadium.
 9. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą ulec zmianie, w szczególności w razie wykonania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz uprawnień kontrolnych, jak też wyrażania zgody.
 10. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można odnaleźć w treści operatu szacunkowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 12. Oględziny przedmiotu przetargu są możliwe w miejscu jego położenia, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 606 79 89 62.
 13. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 606 79 89 62 lub pod adresem mailowym: danuta.glownia@iod.krakow.pl.

 

Załącznik nr 1: Operat szacunkowy z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
Załącznik nr 2: Oświadczenie oferenta – przetarg warunkowy nr 3.
Informacja dodatkowa

Skip to content