Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa poszukuje Oferenta / Dostawcy stopów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa w ramach realizacji projektu pt.

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-materiałowych w budowie autonomicznego agrobota

Nr umowy: POIR.04.01.04-00-0027/18

Ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę następujących stopów magnezu:

  • Stop RZ5 – 200 kg
  • MgZr MasterAlloy MacroZir – 60 kg
  • Stop AZ91 – 1000 kg

Wymagania jakościowe:

  • Dostarczane stopy powinny mieć skład chemiczny zgodny z normą ASTM B107-13
  • Wykonawca, który zostanie wybrany będzie zobowiązany dołączyć atest materiałowy 3.1 wg normy PN-EN 10204:2006;

Wymagania w zakresie treści oferty:

  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejmujących jeden, lub więcej z wymienionych rodzajów stopów;
  • Oferent zobowiązany jest zaznaczyć w przedkładanej ofercie, że oferowany towar spełnia wyżej określone warunki;
  • Oferta powinna zawierać cenę wyrażoną w walucie polskiej, w kwocie netto oraz brutto, w przeliczeniu na jednostkę (kg) oraz obejmującą całość oferty.
  • Oferty prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: pawel.darlak@iod.krakow.pl

Termin dostawy: 30 dni od momentu złożenia zamówienia

Oczekiwany termin ważności oferty: 60 dni od daty otrzymania

Osoba do kontaktu: Paweł Darłak, email: pawel.darlak@iod.krakow.pl

 

Skip to content