Nabór na Stanowisko Główny Specjalista ds. Badawczych

Kierownik projektu LIDER finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nr ref: Ł-KIT_08/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w trzech centrach badawczych: Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Więcej informacji o obszarach w których specjalizują się poszczególne Centra znajdują się na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/prezentacja-firmy-2/

Osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Badawczych, będzie pełnić rolę Kierownika Projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBiR) w konkursie LIDER XIV. Z kandydatami wyłonionymi w ramach naboru podpisana zostanie warunkowa umowa o pracę. Po podpisaniu warunkowej umowy o prace kandydaci uzyskają wsparcie w zakresie przygotowania wniosku projektowego przez pracowników Działu Projektów funkcjonującego w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym. Warunkiem zastrzeżonym w umowie będzie uzyskanie finansowania w Konkursie LIDER. W momencie uzyskania decyzji o finansowaniu warunkowa umowa o pracę zostanie automatycznie zmieniona na umowę o pracę. Tematyka projektu powinna być zbieżna, z obszarami badawczymi realizowanymi w Instytucie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres realizacji projektu
Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem projektu LIDER XIV
Wymiar etatu:  pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: w zależności od obszaru w jakim będzie realizowany projekt: w Krakowie ul. Zakopiańska 73 lub ul. Wrocławska 37A albo w Zabrzu ul. Roosevelta 118
Data ogłoszenia: 28 marca 2023 r.
Termin zbierania ofert: 17 kwietnia 2023 r.

Zakres zadań:

 1. Przygotowanie oraz złożenie wniosku w Programie LIDER XIV w terminie określonym w Regulaminie konkursu, w tematyce związanej z obszarami działalności naukowo-badawczej Instytutu. Otrzymanie finansowania jest warunkiem podpisania umowy o pracę z Instytutem.
 2. Zrekrutowanie członków zespołu badawczego, który będzie realizował projekt.
 3. Realizacja wszelkich zadań należących do kompetencji Kierownika projektu, w tym m.in.:
  • zarządzanie utworzonym zespołem badawczym,
  • nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich zadań określonych w harmonogramie wykonania projektu
  • osiągnięcie założonych celów i wskaźników projektowych określonych we Wniosku,
  • prowadzenie Projektu zgodnie z Wnioskiem, w tym Opisem Projektu, Harmonogramem wykonania Projektu, Kosztorysem oraz Wykazem aparatury,
  • stosowania Kodeksu etyki pracownika naukowego6 w zakresie, w jakim jego normy go dotyczą.
 1. Przygotowanie sprawozdania końcowego.

Wymagania: 

Wymagania stawiane na stanowisku Głównego Specjalisty w pionie badawczym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o sieci Badawczej Łukasiewicz (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2098):

 1. Stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.

Dodatkowo, wnioskodawcą w projekcie LIDER XVI zgodnie z Regulaminem konkursu może być osoba prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spełniająca łącznie następujące kryteria:

1) jest młodym naukowcem w rozumieniu art. 360 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora/doktora habilitowanego pod warunkiem, że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), dalej „Kodeks pracy”, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1732), oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) i na dzień złożenia Wniosku jest zatrudniona w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) nie posiada tytułu profesora w rozumieniu art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce;

3) nie uczestniczył w Programie LIDER jako Kierownik Projektu w poprzednich konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER;

4) posiada udokumentowany dorobek naukowy pozwalający stwierdzić, że dotychczasowe dokonania w obszarze, w którym zamierza prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach Projektu (np. publikacje, zgłoszenia patentowe, potwierdzone wdrożenia wyników badań) są ponadprzeciętne wobec osiągnięć innych naukowców na podobnym etapie kariery;

5) posiada obywatelstwo polskie albo kartę pobytu w Polsce albo jest obywatelem Unii Europejskiej, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a jego pobyt jest zarejestrowany zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16, art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1697).

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

Osoby spełniające warunki określone powyżej, proszone są o przesłanie CV zawierającego informacje o dorobku naukowym z uwzględnieniem:

 • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
 • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych.

Na zgłoszenia czekamy do 17 kwietnia 2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:  rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content