Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Rozwoju i Kontroli Wewnętrznej

Nr ref: NB_42/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 28.08.2023 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 27.09.2023 r. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Utrzymywanie bieżących kontaktów w obszarze wdrażania Strategii Rozwoju Instytutu Sieci z organami administracji rządowej i samorządowej oraz
  z wykonawczymi agencjami rządowymi realizującymi zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa.
 2. Reprezentacja Instytutu w organach kolegialnych instytucji.
 3. Przedstawianie Dyrektorowi propozycji działań w zakresie strategicznego zarządzania rozwojem Instytutu.
 4. Udział w opracowaniu strategicznych projektów B+R+I realizowanych przez Instytut.
 5. Opracowywanie oraz aktualizacja regulaminu kontroli wewnętrznej Instytutu do akceptacji Dyrektora.
 6. Opracowanie do akceptacji Dyrektora rocznego planu kontroli wewnętrznej.
 7. Przeprowadzanie kontroli planowanych oraz doraźnych w zakresie poprawności realizacji zdefiniowanych w Instytucie procesów.
 8. Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości.
 9. Przygotowywanie rekomendacji dla poprawy efektywności procesów i eliminacji ryzyk w organizacji.
 10. Monitorowanie skuteczności realizacji zaleceń pokontrolnych.
 11. Prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej.
 12. Przyjmowanie wyjaśnień, oświadczeń lub zastrzeżeń zgłaszanych przez kontrolowane jednostki organizacyjne. 

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe i trzyletnie doświadczenie zawodowe.
 2. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 3. Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 4. Zaangażowanie w wykonywaną pracę, odpowiedzialność, punktualność.
 5. Samodzielność i umiejętność dobrej organizacji pracy, chęć do nauki i rozwoju.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 7. Komunikatywność, zdolności interpersonalne oraz umiejętności pracy w grupie.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

 Na zgłoszenia czekamy do 27.09.2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content