Nabór na stanowisko Lider Obszaru Zaawansowanych Biomateriałów i Prototypowania lab-on-chip

w Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych

CTB_40/2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Obecnie Instytut w ramach działań rozwojowych wprowadził do struktury organizacyjnej nowe Centrum badawczo-rozwojowe, którego tematyka badawcza związana będzie z biomedycznymi technologiami aplikacyjnymi. Aktualnie najważniejszym wyzwaniem z perspektywy utworzenia nowego Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych jest organizacja od podstaw nowych zespołów badawczych w trzech obszarach: implantów i biokorozji, zaawansowanych biomateriałów i prototypowania lab-on-chip oraz biosensorów i urządzeń biomedycznych. W związku z powyższym obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko Lidera Obszaru Zaawansowanych Biomateriałów i Prototypowania lab-on-chip.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 01 września 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 30 września 2022 r.

Główne zadania wykonywane na oferowanym stanowisku pracy: 

 1. Organizacja od podstaw nowego zespołu badawczego w obszarze zaawansowanych biomateriałów i prototypowania lab-on-chip m.in. poprzez współudział w procesie rekrutacji nowych pracowników.
 2. Kształtowanie we współpracy z Dyrekcją polityki naukowo-badawczej obszaru.
 3. Określanie preferowanych kierunków rozwoju obszaru zaawansowanych biomateriałów i prototypowania lab-on-chip.
 4. Realizowanie badań i prac doświadczalnych oraz przygotowywanie metodyk badawczych.
 5. Pozyskiwanie kluczowych projektów oraz sprawowanie nadzoru nad jakością prac naukowo-badawczych realizowanych w obszarze.
 6. Inicjowanie, nadzorowanie i wspieranie rozwoju naukowego pracowników obszaru.
 7. Weryfikowanie tekstów artykułów przeznaczonych do publikacji w reprezentowanym obszarze.
 8. Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami.
 9. Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu.
 10. Prowadzenie szkoleń.
 11. Ścisła współpraca z kierownikiem Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych.

Wymagania stawiane Kandydatom:

 1. Obszerna wiedza z zakresu biomateriałów i prototypowania oraz trendów i potrzeb rynkowych w tym obszarze.
 2. Stopień doktora i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych.
 3. Minimum 10 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus) o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 10.
 4. Indeks Hirscha (≥ 5).
 5. Kierowanie co najmniej jednym projektem B+R (o wartości min. 500 000 zł), o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat.
 6. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R.
 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.
 8. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.
 9. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań.
 10. Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.
 11. Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.
 12. Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie.
 13. Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.
 14. Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne.
 15. Umiejętność szybkiej adaptacji innowacji technologicznych.
 16. Umiejętność pracy w zespole. 

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

CV zawierające informacje o dorobku naukowym z uwzględnieniem:

 • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
 • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
 • informacji o odbytych stażach naukowych.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. 

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content