Nabór na stanowisko Lidera Obszaru Technologii Odnawialnych Źródeł Energii

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

ogłasza nabór na stanowisko

Lider Obszaru Technologii Odnawialnych Źródeł Energii

w Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii

CZE_23/2021

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Obecnie Instytut w ramach działań rozwojowych wprowadził do struktury organizacyjnej nowe Centrum badawczo-rozwojowe, którego tematyka badawcza związana będzie ze zrównoważonymi źródłami energii. Aktualnie najważniejszym wyzwaniem z perspektywy utworzenia nowego Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii jest organizacja od podstaw nowych zespołów badawczych w trzech obszarach: technologii odnawialnych źródeł energii, technologii biopaliw i technologii magazynowania energii. W związku z powyższym obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko Lidera Obszaru Technologii Odnawialnych Źródeł Energii.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 28 grudnia 2021 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 31 stycznia 2022 r.

Główne zadania wykonywane na oferowanym stanowisku pracy:

1. Organizacja od podstaw nowego zespołu badawczego w obszarze technologii odnawialnych źródeł energii m.in. poprzez współudział w procesie rekrutacji nowych pracowników.

2. Kształtowanie we współpracy z Dyrekcją polityki naukowo-badawczej obszaru.

3. Określanie preferowanych kierunków rozwoju obszaru technologii odnawialnych źródeł energii.

4. Realizowanie badań i prac doświadczalnych oraz przygotowywanie metodyk badawczych.

5. Pozyskiwanie kluczowych projektów oraz sprawowanie nadzoru nad jakością prac naukowo-badawczych realizowanych w obszarze.

6. Inicjowanie, nadzorowanie i wspieranie rozwoju naukowego pracowników obszaru.

7. Weryfikowanie tekstów artykułów przeznaczonych do publikacji w reprezentowanym obszarze.

8. Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami.

9. Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu.

10. Prowadzenie szkoleń.

11. Ścisła współpraca z kierownikiem Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii.

Wymagania stawiane Kandydatom:

1. Obszerna wiedza z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii oraz trendów i potrzeb rynkowych w tym obszarze.

2. Stopień doktora i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych.

3. Minimum 10 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus) o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 10.

4. Indeks Hirscha (≥ 5).

5. Kierowanie co najmniej jednym projektem B+R (o wartości min. 500 000 zł), o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat.

6. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R.

7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.

8. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.

9. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań.

10. Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

11. Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

12. Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie.

13. Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.

Oferujemy:

1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

3. Elastyczne godziny pracy.

4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).

5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.

6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

CV zawierające informacje o dorobku naukowym z uwzględnieniem:

· listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;

· informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;

· listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;

· informacji o odbytych stażach naukowych.

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2022 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content