Nabór na stanowisko Radca Prawny

Radca Prawny

NR_22/2022

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 27 czerwca 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 31 lipca 2022 r.

 Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 1. Kompleksowa obsługa prawna Instytutu.
 2. Współudział w przygotowywaniu dokumentów organizacyjnych Instytutu takich jak regulaminy, zarządzenia, procedury, pełnomocnictwa.
 3. Przygotowywanie, aktualizacja i opiniowanie wzorów umów oraz innych dokumentów funkcjonujących w Instytucie.
 4. Udzielanie konsultacji i porad prawnych oraz wydawanie opinii prawnych.
 5. Przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami.
 6. Bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych.
 7. Reprezentowanie Instytutu w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
 8. Czynny udział w negocjacjach.
 9. Bieżąca współpraca z dyrekcją i innymi pracownikami Instytutu.

Wymagania:

 1. Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego.
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.
 3. Doświadczenie w pracy w jednostkach naukowo-badawczych będzie dodatkowym atutem.
 4. Znajomość prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, procedury administracyjnej, kodeksu spółek handlowych, a także ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość.
 6. Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność.
 7. Profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania.
 8. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
 9. Umiejętność wykonywania równolegle wielu różnorodnych zadań o różnym stopniu skomplikowania i trudności.
 10. Orientacja biznesowa, umiejętność identyfikacji ryzyk.
 11. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 12. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych (skan) lub oświadczenie kandydata o zdaniu egzaminu radcowskiego oraz oczekiwaniu na wpis na listę radców prawnych – w przypadku osób, które zdały egzamin radcowski w roku 2022.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2022 r.

 

Aplikuj

 

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content