Nabór na stanowisko Starszy Specjalista ds. Badawczych główny wykonawca w projekcie LIDER finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nr ref: Ł-KIT_11/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w trzech centrach badawczych: Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Więcej informacji o obszarach w których specjalizują się poszczególne Centra znajdują się na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/prezentacja-firmy-2/

Aktualnie Instytut zamierza zgłosić do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wniosek projektowy w Programie LIDER XIV, którego tematyka badawcza związana będzie z opracowaniem technologii wytwarzania nanocząstek AION jako narzędzi do medycyny spersonalizowanej. W przypadku otrzymania finansowania kierownikiem projektu będzie Pani dr Barbara Pucelik.

Osoba zatrudniona na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Badawczych będzie pełnić rolę głównego wykonawcy we wskazanym powyżej projekcie. Warunkiem zatrudnienia kandydata/kandydatki na ww. stanowisku jest otrzymanie przez Instytut finansowania projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres realizacji wyznaczonych prac w projekcie
Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem programu i umową do projektu Lider XIV
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków
Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu w przypadku otrzymania finansowania: I kwartał 2024 r.
Data ogłoszenia: 21 kwietnia 2023 r.
Termin zbierania ofert: 05 maja 2023 r.

Zakres zadań:

Do podstawowych obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie bezpośrednie wsparcie Kierownika projektu w realizacji prac badawczych oraz przygotowaniu publikacji naukowych i raportów cząstkowych, w tym między innymi:

 • Prowadzenie hodowli komórkowych w warunkach sterylnych.
 • Optymalizacja procedur związanych z hodowlą komórek macierzystych.
 • Optymalizacja hodowli 3D (organoidy prawidłowe i nowotworowe).
 • Wykonywanie badań cytotoksyczności nanocząstek z wykorzystaniem podstawowych testów przeżywalności.
 • Prowadzenie analiz biologicznych z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej.
 • Prowadzenie badań dotyczących zmian w ekspresji genów (RT-PCR).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym.
 • Udokumentowany dorobek naukowy pozwalający stwierdzić, że dotychczas realizowana działalność kandydata/kandydatki w obszarze naukowo-badawczym jest zbieżna z tematyką projektu.
 • Doświadczenie w obsłudze urządzeń laboratoryjnych, w tym cytometru przepływowego, mikroskopu fluorescencyjnego, termocyklera, czytnika płytek (w zakresie pomiarów spektroskopowych i spektrofluorymetrycznych).
 • Doświadczenie w pracy z komórkami macierzystymi oraz modelami 3D komórek (organoidy i sferoidy).
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań nad rozwojem potencjalnych leków oraz znajomość technik biologii komórki i biologii molekularnej będą dodatkowym atutem.

Dodatkowe informacje:

Osoby posiadające stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora mogą wchodzić w skład personelu B+R w projekcie Lider XIV pod warunkiem, że od uzyskania przez te osoby stopnia naukowego doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Oferujemy:

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 • Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

Osoby spełniające warunki określone powyżej, proszone są o przesłanie CV zawierającego informacje o dorobku naukowym z uwzględnieniem:

 • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
 • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych.

Na zgłoszenia czekamy do 05 maja 2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:  rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content