Nabór na stanowisko Starszy Specjalista ds. Badawczych

w Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych

Nr ref: CBT_37/2022

Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych (CBT) specjalizuje się w realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz aplikacji przemysłowych związanych z opracowywaniem nowych metodologii, materiałów i urządzeń dla dziedzin biologicznych i medycznych. Nasze działania obejmują głównie obszary: 1) zaawansowanych biomateriałów i prototypowania lab-on-chip; 2) implantów i biokorozji; 3) biosensorów i urządzeń biomedycznych.

Posiadamy szeroką ekspertyzę w zakresie zastosowania technik spektroskopii oscylacyjnej do identyfikacji biomarkerów spektroskopowych i analizy materiałów biologicznych. Aktualnie realizowane projekty dotyczą między innymi rozwoju nowych metodologii do badania oddziaływań międzykomórkowych, które mogą umożliwić szybką detekcję wczesnych zmian chorobowych.

Osoba zatrudniona na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Badawczych – będzie pełnić rolę doktoranta stypendysty w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w konkursie SONATA BIS 10, pt.: „Spectroscopic and microscopic techniques in nano-probing, modeling and recognition of interactions between erythrocytes and vascular endothelial cells at the molecular level” (UMO-2020/38/E/ST4/00197). W ramach tego projektu zostaną zaprojektowane i zastosowane metodologie spektroskopowe oraz mikroskopowe do nanosondowania, modelowania i rozpoznawania interakcji między krwinkami czerwonymi (RBC) a komórkami śródbłonka naczyniowego (EC) na poziomie molekularnym. Podejście multimodalne obejmuje zastosowanie kombinacji spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), w szczególności spektroskopii w podczerwieni w nanoskali (nano-IR) oraz spektroskopii ramanowskiej (RS), w tym spektroskopii ramanowskiej wzmocnionej powierzchniowo (SERS) i wzmocnionej na ostrzu (TERS), a także rezonansowej spektroskopii ramanowskiej (RRS) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM) w połączeniu z tradycyjnymi technikami referencyjnymi.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony na 48 miesięcy
Wymiar etatu: część etatu (1/2)
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 01.09.2022 r.
Termin zbierania ofert: 18.09.2022 r.

Zadania wykonywane na oferowanym stanowisku pracy:

Do podstawowych obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie bezpośrednie wsparcie Kierownika projektu w realizacji prac badawczych oraz przygotowaniu publikacji naukowych i raportów cząstkowych. Szczegółowy zakres zadań obejmuje:

 1. Aplikacja o czas pomiarowy w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w zakresie badań nano-IR.
 2. Pomiary spektroskopowe w podczerwieni FTIR-ATR i nanoIR komórek i błon komórkowych.
 3. Zbieranie hiperspektralnej bazy danych.
 4. Analiza wibracyjna i chemometryczna wyników spektroskopowych.
 5. Aktywny udział w przygotowaniu publikacji i raportów.

Wymagania stawiane Kandydatom: 

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym (preferowanie kierunki: chemia, fizyka, chemiometria, bioinformatyka lub dyscypliny pokrewne).
 2. Minimum 3 publikacje zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus, o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 3.
 3. Indeks Hirscha ≥ 1.
 4. Uczestnictwo w co najmniej dwóch projektach B+R w charakterze głównego wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat.
 5. Doświadczenie w spektroskopii IR i analizie chemometrycznej danych spektroskopowych.
 6. Doświadczenie w pomiarach IR próbek biologicznych (komórek/tkanek).
 7. Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w wielowymiarowej analizie danych i obsłudze dużych zbiorów danych biologicznych oraz doświadczenie w pracy z dużymi ilościami danych na wielu platformach oprogramowania (np. Matlab, Opus, CytoSpec).
 8. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej.
 9. Deklaracja chęci rozwoju naukowego.
 10. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.
 11. Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne.
 12. Umiejętność szybkiej adaptacji innowacji technologicznych.
 13. Komunikatywność.
 14. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

CV zawierające informacje o dorobku naukowym z uwzględnieniem:

 • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
 • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;

Na zgłoszenia czekamy do 18.09.2022 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content