Nabór na stanowisko Lidera Obszaru Materiałów Formierskich w Centrum Technologii Odlewania

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Lidera Obszaru Materiałów Formierskich
w Centrum Technologii Odlewania

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A.
Data ogłoszenia: 3 września 2020 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Kształtowanie we współpracy z Dyrekcją polityki naukowo-badawczej reprezentowanego obszaru;
2. Określanie preferowanych kierunków rozwoju reprezentowanego obszaru;
3. Realizacja badań i prac doświadczalnych, przygotowywanie metodyk badawczych;
4. Pozyskiwanie kluczowych projektów oraz sprawowanie nadzoru nad jakością prac naukowo-badawczych realizowanych w obszarze;
5. Inicjowanie, nadzorowanie i wspieranie rozwoju naukowego pracowników obszaru;
6. Weryfikacja tekstów artykułów przeznaczonych do publikacji w danym obszarze;
7. Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami;
8. Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu;
9. Prowadzenie szkoleń;
10. Ścisła współpraca z kierownikiem Centrum.

Oczekiwania:

1. Stopień doktora i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych;
2. Minimum 10 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus) o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 10;
3. Indeks Hirscha (≥ 5);
4. Kierowanie co najmniej jednym projektem B+R (o wartości min. 500 000 zł), o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat;
5. Obszerna wiedza z zakresu technologii formy, w szczególności dobru materiałów przeznaczonych na formy i rdzenie piaskowe, wykonywania warstwowych form ceramicznych, doboru i opracowania technologii odlewniczych, znajomości technik rapid prototyping oraz inżynierii odwrotnej, regeneracji oraz możliwości zagospodarowania odpadów poodlewniczych, znajomość technik topienia i zalewania, znajomości technik wytwarzania i obróbki cieplno-ciśnieniowej materiałów i odlewów (CIP, HIP).
6. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R;
7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
8. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym;
9. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
10. Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
11. Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
12. Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
13. Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.

Oferujemy:

1) pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
2) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
3) elastyczne godziny pracy,
4) dofinansowanie do wypoczynku,
5) pakiet dodatkowej opieki medycznej.

Dokumenty:

  • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 7 października 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – CTO/3_Lider”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku, kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content