Nabór na stanowisko specjalisty ds. BHP

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
specjalisty ds. BHP

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  1/8 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A.
Data ogłoszenia: 16 kwietnia 2020 r.

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów o służbie bhp.
 2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP / PPOŻ.
 3. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Sporządzanie i aktualizację oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji bezpieczeństwa.
 5. Kontrolowanie warunków pracy, informowanie o stwierdzonych zagrożeniach oraz opracowywanie i wdrażanie planów poprawy w zakresie bezpieczeństwa pracy.
 6. Prowadzenie  dokumentacji wymaganej prawem oraz wynikającej z wewnętrznej działalności Instytutu.
 7. Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i przygotowywanie raportów sprawozdań do celów wewnętrznych i instytucji zewnętrznych.
 8. Realizowanie zadań wynikających z przepisów i procedur związanych z wypadkami przy pracy.

 

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP.
 2. Posiadanie aktualnego szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz aktualnego szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby BHP.
 3. Znajomość Prawa Pracy.
 4. Prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej.

 

Dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 29 kwietnia 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Specjalista ds. BHP”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content