OGŁOSZENIE O PRZETARGU (Przetarg Nr 4) (SZÓSTE OGŁOSZENIE)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

(SZÓSTE OGŁOSZENIE)

(Przetarg Nr 4)

Instytut Odlewnictwa w Krakowie

  1. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków

ogłasza przetarg

nieograniczony ustny (licytacja z przybiciem)

na sprzedaż prawa:

– użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej,

(opisanej w treści poniższej),

– własności budynku i budowli oraz towarzyszących im infrastruktur mediów, posadowionych na zbywanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Bolesław k. Olkusza, przy ul. Głównej 46,

(opisanych w treści poniższej)

wspólnie objętych księgą wieczystą nr: KR 10/00033560/7,

Podstawa prawna:

1)     art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych(Dz. U. z 2015r. poz. 1095 z późn. zm.),

2)     art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1384 z późn.zm.),

3)     rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn.zm.)

4)     Decyzja z dnia 23.02.2016r., znak: G 6831.15.2015 wydana przez Wójta Gminy Bolesław w przedmiocie podziału nieruchomości położonej w Gminie Bolesław obręb Bolesław, przy ul Głównej 46, (klauzula prawomocności – wykonanie 12.03.2016r., wydanie 17.03.2016r).

Przedmiot i miejsce przetargu:

Sprzedaż :

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka  nr: 1738/3  o powierzchni 7 arów i 87 metry kwadratowe, obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,

oraz

– prawa własności budynku usługowo – handlowego, posadowionego na wskazanej powyżej działce, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni zabudowy  450,98 m2, powierzchni użytkowej 335,15 m2, powierzchni piwnic 33,93 m2, tj. łącznej powierzchni handlowo – usługowej 369,08 m2 – jak również związanych z nimi budowli i infrastruktur mediów posadowionych na działce nr 1738/3, obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,

wspólnie objętych księgą wieczystą nr KR 10/00033560/7 (dawne oznaczenie rejestrowe przed migracją ksiąg wieczystych do nowego systemu rejestracji: KW 33560) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V  Wydział Ksiąg Wieczystych,

Sposób sprzedaży:

Zamierzona sprzedaż, zakreślona przedmiotem ogłoszonego przetargu, nastąpi w drodze transakcji, w ramach której oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zakupi prawo użytkowania wieczystego gruntu tj. działki 1738/3,      jak również prawo własności budynku i budowli wzniesionych na przedmiotowym gruncie wraz z towarzyszącymi im infrastrukturami mediów, za cenę najwyższą, zaproponowaną w ramach przetargu ustnego (licytacja z przybiciem) – z zastrzeżeniem, iż licytujący oferent będzie zobowiązany zapłacić za przedmiot przetargu przynajmniej kwotę przyjętą przez Instytut Odlewnictwa jako startową – wywoławczą, rozpoczynającą licytację publiczną, przy zachowaniu poniżej opisanych zasad postąpienia licytacyjnego.

Cena wywoławcza za sprzedaż:

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę:  nr 1738/3 o powierzchni 7 arów i 87 metrów kwadratowych, obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,

– prawa własności budynku usługowo – handlowego, posadowionego na wskazanej powyżej działce, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni zabudowy 450,98 m2, powierzchni użytkowej 335,15 m2, powierzchni piwnic 33,93 m2, tj. : łącznej powierzchni handlowo – usługowej 369,08 m2 – jak również związanych z nimi budowli i infrastruktur mediów posadowionych na działce nr 1738/3, obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,

wspólnie objętych księgą wieczystą nr KR 10/00033560/7 (dawne oznaczenie rejestrowe przed migracją ksiąg wieczystych do nowego systemu rejestracji: KW 33560) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V  Wydział Ksiąg Wieczystych,

wynosi : 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do Przetargu Nr 4 jest wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu, w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium z dopiskiem: „wadium” – Przetarg Nr 4” należy wnieść w pełnej wysokości najpóźniej do godz. 10:00 w dniu 08.09.2016 r, w kasie Instytutu Odlewnictwa, w Krakowie   ul. Zakopiańska 73 lub w formie przelewu, na rachunek bankowy Instytutu Odlewnictwa w Krakowie:

nr:  42 1240 4722 1111 0000 4849 3781

co oznacza uznanie tego rachunku bankowego na pełną kwotę wadium w tej dacie do godziny 10:00 .

Wadium:

Wadium (od ceny łącznej – wywoławczej), złożone w Przetargu Nr 4 przepada na rzecz Instytutu Odlewnictwa  od konkretnego oferenta,  jeżeli:

– dany oferent, występujący w przetargu oznaczonym jako Przetarg Nr 4 nie stawi się   w wyznaczonej godzinie i miejscu przeprowadzania przetargu bądź też nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

lub też

–  jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia którejkolwiek  z umów opisanych w treści poniższej w wyznaczonych terminach, w tym uchybi terminowi wpłaty zaliczki na poczet realizacji poniżej opisanych umów.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta –wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia oraz ujęte w wartości zaliczki wnoszonej w ramach umowy przedwstępnej, warunkowej sprzedaży. Wadium podlega także zwrotowi w przypadku zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym, unieważnienia przetargu lub jego odwołania. Odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu bądź też zamknięcie przetargu bez wybrania oferty nie daje jakichkolwiek podstaw oferentom do żądania naliczenia na ich rzecz odsetek od wpłaconych kwot wadium lub wysuwania jakichkolwiek innych roszczeń z tytuły wpłaty wadium.

Warunki przetargu

  1. Zainteresowani oferenci winni stawić się osobiście (lub wziąć udział w przetargu za pośrednictwem osoby do tego skutecznie umocowanej),w dniu 08.09.2016r, godzinie 11:30, w siedzibie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 73, w budynku (BLT) Instytutu Odlewnictwa, II p. sala konferencyjna, w celu zapewnienia sobie czynnego udziału w licytacji przedmiotu Przetargu Nr 4,  a tym samym w celu złożenia oferty zakupu, w ramach przeprowadzanego przetargu ustnego.
  2. Stawający doPrzetargu Nr 4 oferent jest zobowiązany przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji Przetargowej:

1)     dowód wpłaty wadium lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium, w wysokości przewidzianej warunkami przetargu;

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu, złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu umocowanego do takiej czynności – w przypadku, gdy uczestnik jest przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną lub osobą prawną lub w przypadku, gdy uczestnik jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

3)     dokument tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

4)     pełnomocnictwo do uczestniczenia w przetargu, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji uczestnika przetargu – jeśli oferent korzysta  z pełnomocnika i nie występuje osobiście w postępowaniu przetargowym, (pełnomocnik jest zobowiązany legitymować się dokumentem tożsamości),

5)     oświadczenie (opatrzone datą i podpisem), że oferent zapoznał się z warunkami oraz dokumentacją przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń – zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

6)    oświadczenie (opatrzone datą i podpisem), że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie – zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia .

  1. Postępowanie przetargowe, w formie licytacji ustnej zakończonej przybiciem, rozpocznie się po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową powyżej wskazanych dokumentów – w przedmiocie ich kompletności oraz formalnej poprawności.
  2. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny za przedmiotPrzetargu Nr 4,   a postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zastrzeżeniem, że podana przez licytującego oferenta cena przestaje wiązać jeśli inny licytujący oferent zaoferował cenę wyższą.
  3. Po ustaniu postąpień Komisja Przetargowa – uprzedzając obecnych – po trzecim ogłoszeniu najwyższej ceny zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował cenę najwyższą.
  4. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
  5. Oferent, którego oferta była najkorzystniejszą, a tym samym oferent, który wygrał przetarg jest zobowiązany, pod rygorem utraty wadium – w terminach wskazanych przez Instytut Odlewnictwa, przystąpić do zawarcia poniżej opisanych umów sprzedaży oraz uiścić – także pod rygorem utraty wadium – wskazaną również w treści poniższej zaliczkę. Zbycie przedmiotu niniejszego przetargu nastąpi w drodze zawartych przez strony tj. wyłonionego oferenta i Instytut Odlewnictwa – stosownej, przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży, w formie prawem przepisanej. Umowa przedwstępna warunkowa sprzedaży  zostanie przedstawiona do podpisu oferentowi, który wgrał przetarg, w terminie do 30 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu, a oferent zostanie powiadomiony o miejscu i dokładnym terminie prawem przepisanej czynności notarialnej, obejmującej przedmiotPrzetargu Nr 4 – z  siedmiodniowym wyprzedzeniem. Przeniesienie prawa własności do przedmiotu przetargu nastąpi w drodze umowy ostatecznej, przy zachowaniu formy prawem przepisanej, która zostanie zawarta przez Strony po uzyskaniu przez Instytut Odlewnictwa stosownej zgody Ministra Skarbu Państwa na dokonanie rozporządzenia prawem, obejmującym przedmiot przetargu. Stąd też, termin zawarcia umowy ostatecznej będzie określony zdarzeniowo w treści umowy warunkowej przedwstępnej. Wszelkie koszty, wszystkich czynności notarialnych ponosi wybrany w przetargu oferent. Instytut dodatkowo informuje, że zgoda wyrażana przez Ministra Skarbu Państwa jest zgodą następczą, możliwą do uzyskania jedynie po wyłonieniu oferenta w drodze przetargu. Wyłoniony w ramach przetargu oferent będzie zobowiązany uiścić – w ramach i na zasadzie zawartej, przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży – kwotę zaliczki w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w dacie i na warunkach wskazanych w treści tej umowy.  W skład zaliczki zostanie wliczone, pobrane uprzednio w ramach przetargu wadium. W sytuacji braku zgody Ministra Skarbu Państwa Instytut Odlewnictwa będzie miał prawo od wskazanej w treści powyższej umowy odstąpić, przy jednoczesnym dokonaniu zwrotu wpłaconych przez oferenta kwot wadium i zaliczki, z zastrzeżeniem wszystkich postanowień wskazanych w treści akapitu „Wadium” niniejszego ogłoszenia.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie ul. Zakopiańska 73, pokój nr 213,  II piętro, budynek BLT, lub pod numerem telefonu (12) 26 18 208 lub (12) 26 18 216 w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.  Osobami upoważnionymi do kontaktu są Pani Danuta Głownia – kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Administracji oraz Pan Waldemar Madej – inwestycje. Zapraszamy do oglądania przedmiotu przetargu po uprzednim umówieniu się na termin, pod w/w  numerami telefonów.

 

Dodatkowa informacja dotycząca przedmiotu Przetargu Nr 4:

I.

Nieruchomości objęte postępowaniem przetargowym:

gruntowe:

– działka nr: 1738/3  o powierzchni 7 arów i 87 metrów kwadratowych, obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław, zabudowana budynkiem o funkcji usługowo – handlowej, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako: 1.UHR.7 (teren zabudowy usługowej – detalicznego handlu i rzemiosła), do której przysługuje Instytutowi Odlewnictwa prawo użytkowania wieczystego. (Brak treści umowy na realizację prawa użytkowania wieczystego. Wykorzystanie przedmiotowej nieruchomości w zakresie wykonywania użytkowania wieczystego – na zasadzie ponoszonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego handlowo – usługowe).

Wskazana działka będzie obciążona następującymi służebnościami:

– przeprowadzeniem infrastruktur technicznych instalacji CO (centralnego ogrzewania) – na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek 1738/4, 1738/6, obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,  po trasie obecnie istniejącego przebiegu tej instalacji technicznej,

– przeprowadzeniem infrastruktur technicznych instalacji wody – na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek 1738/6, obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,  po trasie obecnie istniejącego przebiegu tej instalacji technicznej,

W umowie notarialnej dodatkowo zostaną ustanowione służebności na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych pozostałych działek (jako nieruchomości władnących) tj. nr: 1738/1, 1738/2, 1738/4, 1738/5, 1738/6 – w zakresie prawa przeprowadzenia instalacji technicznej wszelkich mediów, występujących na działkach nr: 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1738/5 oraz 1738/6 – w całym obszarze pasa oznaczonego na działce nr: 1738/6 jako służebność przejazdu i przechodu, z zastrzeżeniem, że wszelkie instalacje mediów do terenu tych działek mogą być prowadzone bezpośrednio z terenu działki 1738/3 lub też za pośrednictwem przeprowadzenia ich w obszarze całego pasa gruntu, oznaczonego jako służebność przejazdu i przechodu na działce nr: 1738/6 (nieruchomości obciążonej).

Każdoczesny użytkownik wieczysty działki 1738/3 (jako nieruchomości władnącej) będzie korzystać z następujących służebności:

– przeprowadzenia infrastruktur technicznych instalacji: gazu, poprzez działki nr: 1738/4  i 1738/6 obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,  po trasie obecnie istniejącego przebiegu tej instalacji technicznej,

– przeprowadzenia infrastruktur technicznych instalacji: energii elektrycznej, poprzez działki nr: 1738/4 i 1738/6 obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,  po trasie obecnie istniejącego przebiegu tej instalacji technicznej,

– przeprowadzenia infrastruktur technicznych instalacji: wody, poprzez działkę nr: 1738/4 obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,  po trasie obecnie istniejącego przebiegu tej instalacji technicznej,

– przeprowadzenia infrastruktur technicznych instalacji: odprowadzającej ścieki bytowe do szczelnego, wybieralnego zbiornika posadowionego na działce 1738/5 poprzez działkę nr:1738/4 obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,  po trasie obecnie istniejącego przebiegu tej instalacji technicznej,

– przeprowadzenia infrastruktur technicznych instalacji: kanalizacji poprzez działkę nr: 1738/6 po trasie obecnie istniejącego przebiegu tej instalacji technicznej,

W umowie notarialnej zostaną ustanowione dodatkowo służebności na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr: 1738/3 (jako nieruchomości władnącej) – w  zakresie:

– przejazdu i przechodu trasą wyznaczoną na załączniku w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu, objętych księgą wieczystą KR10/00033560/7, po działce nr: 1738/6 (nieruchomości obciążonej) obręb   Nr 0001, jednostka ewidencyjna 121203_2 Bolesław,

– przeprowadzenia instalacji technicznej wszelkich mediów, występujących na działkach:  1738/2, 1738/4, 1738/5 i 1738/6 (nieruchomości obciążone), z zastrzeżeniem, że wszelkie instalacje mediów z terenu tych działek mogą być prowadzone bezpośrednio do terenu działki 1738/3 lub też za pośrednictwem przeprowadzenia ich w obszarze całego pasa gruntu, oznaczonego jako służebność przejazdu i przechodu na działce nr: 1738/6 (nieruchomości obciążonej).

Posadowione na wskazanej działce gruntowej nieruchomości budynkowe:

  Budynek usługowo – handlowy o powierzchni zabudowy 450,98 m2, powierzchni użytkowej 335,15 m2 oraz o powierzchni piwnic 33,93 m2, tj. łącznie o powierzchni handlowo – usługowej 369,08 m2  – teren usług oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UHR.7 (teren zabudowy usługowej – detalicznego handlu i rzemiosła). Budynek posiada część ściany wspólnej z budynkiem posadowionym na działce sąsiedniej tj. 1738/4.  Ściany graniczące są ścianami oddzielającymi wskazane obiekty oraz ścianami oddzielenia przeciwpożarowego.

Sprzedający informuje, że:

– jeden lokal w przedmiotowym budynku usługowo – handlowym o powierzchni 100 metrów kwadratowych, pozostający w strefie 1.UHR.7 (teren zabudowy usługowej – detalicznego handlu i rzemiosła), został wynajęty przez Instytut Odlewnictwa, a umowa najmu przedmiotowego lokalu, została zastrzeżona co do terminów jej obowiązywania do dnia: 15.03.2024 r, przy jednoczesnym zastrzeżeniu stawki czynszu z tytułu najmu tego lokalu – do daty obowiązywania rzeczonej umowy najmu. Pozostałe trzy lokale, w obrębie zbywanego budynku, zostały wynajęte przez Instytut Odlewnictwa, a umowy najmów przedmiotowych nieruchomości, z chwilą zbycia nieruchomości objętej Przetargiem Nr 4, podlegają regulacji i trybowi opisanemu w art. 678. § 1. kc – tj. według woli nabywcy – ewentualnemu ich rozwiązaniu.

Skip to content