OGŁOSZENIE O PRZETARGU WARUNKOWYM NR 2 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W BOLESŁAWIU STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ EWIDENCYJNĄ NR 1630

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
ogłasza przetarg warunkowy nr 2
nieograniczony ustny (licytacja z przybiciem)

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1630, obręb Bolesław, jednostka ewidencyjna Bolesław, objętą księgą wieczystą KR1O/00062181/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Podstawa prawna:

1)     art. 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz  (tekst jednolity:  Dz. U.  z  2019 r. poz. 534, dalej: u.s.b.ł.),
2)     art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 2152 ),
3)     art. 39, art. 40-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, dalej: ustawa),
4)  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 443 z późn.zm.),
5) regulaminu przygotowywania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż środków trwałych w Instytucie Odlewnictwa, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Instytutu Odlewnictwa z dnia 10 grudnia 2013 r.

Przedmiot przetargu:

nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, płaska, porośnięta trawą i samosiejkami, położona przy ul. Osadowej, o powierzchni 1,7926 ha, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, (wymiary 70×252 m), stanowiąca działkę ewidencyjną nr 1630, obręb Bolesław, jednostka ewidencyjna Bolesław, (województwo: małopolskie, powiat: olkuski, gmina: Bolesław) objęta księgą wieczystą KR1O/00062181/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka znajduje się na częściowo uzbrojonym terenie, posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej, wolna od obciążeń hipotecznych. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Bolesław nr XXVI/244/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. (zmienionej uchwałą XL/392/2018 z dnia 2 maja 2018 r.) z przeznaczeniem: P5-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Miejsce przetargu:

Siedziba Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Miejsce położenia przedmiotu przetargu:

Województwo: małopolskie, powiat: olkuski, gmina: Bolesław, ul. Osadowa. Działka ewidencyjna nr 1630, obręb Bolesław, jednostka ewidencyjna Bolesław.

Sposób sprzedaży:

Warunkowa sprzedaż przedmiotu przetargu nastąpi w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji). Za oferenta zwycięskiego uważa się podmiot, który zaproponuje najkorzystniejszą dla Sprzedawcy cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. Udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy znajduje się w części poświęconej warunkom przetargu.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu:

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 883.000,00 zł netto (słownie:  osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych netto) i podlega powiększeniu o należny od wylicytowanej kwoty podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Cena wywoławcza została określona na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę według stanu przedmiotu przetargu na dzień 3 września 2019 r. Wgląd do oryginału operatu szacunkowego możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu terminu.

Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 88.300,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Wadium wpłacane jest w gotówce w kasie Sprzedawcy, zlokalizowanej w jego siedzibie lub w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 42 1240 4722 1111 0000 4849 3781. Zapłata wadium powinna nastąpić pod tytułem: „wadium – przetarg nr 2 na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bolesławiu”. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00 w dniu 17 października 2019 r. W przypadku płatności przelewowej, za rozstrzygającą uznaje się godzinę i datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy,  jeżeli:

–  dany oferent nie stawi się w wyznaczonej godzinie i miejscu przeprowadzania przetargu bądź też jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

lub też

– dany oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Powyższe dotyczy tylko przypadku, kiedy Sprzedawca uzyskał zgodę organu nadzoru na dokonanie czynności prawnej.

lub też

– oferent, którego oferta została wybrana, w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia wynikającej z przybicia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta –wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium podlega także zwrotowi w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania, jak też w razie niewyrażenia przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej. Odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu, bądź też niewyrażenie przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej nie daje jakichkolwiek podstaw oferentom do żądania naliczenia na ich rzecz odsetek od wpłaconych kwot wadium lub wysuwania jakichkolwiek innych roszczeń z tytuły wpłaty wadium.

Warunki przetargu:

 1. Zainteresowani oferenci winni stawić się osobiście lub przez pełnomocnika w dniu 17 października 2019 r. o godzinie 11.30,w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 73, w budynku (BLT) Instytutu Odlewnictwa, I p. sala konferencyjna, w celu zapewnienia sobie czynnego udziału w licytacji przedmiotu przetargu, a tym samym w celu złożenia oferty zakupu, w ramach przeprowadzanego nieograniczonego przetargu ustnego.
 2. Oferent stawający do przetargu jest zobowiązany przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości, terminie i formie określonej w ogłoszeniu;

2) dokument tożsamości;

3) aktualny wydruk z Centralnej Informacji właściwego rejestru – w przypadku gdy uczestnik jest przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną lub osobą prawną lub w przypadku, gdy uczestnik jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

4) oryginał pełnomocnictwa do uczestniczenia w przetargu w razie zastępstwa osoby uprawnionej do reprezentacji danego oferenta;

5) oświadczenie (opatrzone datą i podpisem – załącznik nr 2), że oferent zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, w szczególności warunkami i załącznikami oraz dokumentacją przetargu, stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

 1. Postępowanie przetargowe prowadzi Komisja Przetargowa. Tryb jej urzędowania określa regulamin.
 2. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w formie licytacji zakończonej z chwilą przybicia. Komisja poucza uczestników o przebiegu postępowania, a przed rozpoczęciem licytacji sprawdza kompletność oraz formalną poprawności ww. dokumentów.
 3. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny przedmiotu przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania, z zastrzeżeniem, że podana przez licytującego oferenta cena przestaje wiązać jeśli inny licytujący oferent zaoferował cenę wyższą.
 4. Po ustaniu postąpień Komisja Przetargowa – uprzedzając trzykrotnie obecnych o najwyższej oferowanej cenie – udziela przybicia oferentowi, który zaoferował cenę najwyższą i zamyka przetarg.
 5. Udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Tryb ubiegania się Sprzedawcy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży określa u.s.b.ł. oraz ustawa.
 6. W razie uzyskania przez Sprzedawcę zgody na zawarcie umowy sprzedaży, zwycięski oferent jest zobowiązany do jej zawarcia w kancelarii notarialnej, wyznaczonej przez Sprzedawcę i terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia od poinformowania go przez Sprzedawcę o uzyskaniu przedmiotowej zgody. Poinformowanie następuje w każdej możliwej formie. Niestawiennictwo zwycięskiego oferenta zostanie potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy, uzasadniające zatrzymanie wadium.
 7. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą ulec zmianie, w szczególności w razie wykonania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz uprawnień kontrolnych, jak też wyrażania zgody.
 8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można odnaleźć w treści operatu szacunkowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 10. Oględziny przedmiotu przetargu są możliwe w miejscu jego położenia.

Załącznik nr 1:   Operat szacunkowy z dnia 5 września 2019 r.
Załącznik nr 2:   Oświadczenie oferenta – przetarg warunkowy nr 2.

Skip to content