Ponowienie przetargu warunkowego nr 1 nieograniczony ustny (licytacja z przybiciem) na sprzedaż uniwersalnego pieca komorowego Typu CASEMASTER AFS-5-E

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WARUNKOWYM
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
po raz drugi ogłasza przetarg warunkowy nr 1
nieograniczony ustny (licytacja z przybiciem)
na sprzedaż uniwersalnego pieca komorowego Typu CASEMASTER AFS-5-E

Podstawa prawna:

1)  art. 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz  (tekst jednolity:  Dz. U.  z  2019 r. poz. 534, dalej: u.s.b.ł.),
2) art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 2152 ),
3) art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 39, art. 40-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, dalej: ustawa),
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 443 z późn.zm.),
5) regulaminu przygotowywania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż środków trwałych w Instytucie Odlewnictwa, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Instytutu Odlewnictwa z dnia 10 grudnia 2013 r.

Przedmiot przetargu:
Uniwersalny piec komorowy Typu CASEMASTER AFS-5-E
wraz z maszynami i urządzeniami jako stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
(Producent: SECO/WARWICK EUROPE S.A. –   rok produkcji 2009)

Wyposażenie pieca:

 1. Urządzenie do mycia i suszenia typ WDS-5
 2. Generator atmosfery typu G-21ET
 3. Urządzenie załadowczo-wyładowcze typu Taskmaster-5
 4. Tor rolkowy typu TR-5
 5. Transformator 3×1-PH według PN-EN60726:2003 (producent Elhand Transformatory w Lublińcu)
 6. Buforowy zbiornik ciśnieniowy na azot (producent: Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski   z Kościana)

Szczegółowy opis techniczny i przeznaczenie –  w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce przetargu:
Siedziba Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków.

Miejsce położenia przedmiotu przetargu:
Hala magazynowa SECO/WARWICK EUROPE S.A., ul. Świerczewskiego 76, Świebodzin 66-200.

Sposób sprzedaży:
Warunkowa sprzedaż przedmiotu przetargu nastąpi w drodze przetargu ustnego (licytacji). Za oferenta zwycięskiego uważa się podmiot, który zaproponował najkorzystniejszą dla Sprzedawcy cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. Udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy znajduje się w części poświęconej warunkom przetargu.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu:
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.288.000,00 zł netto (słownie:  jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych netto) i podlega powiększeniu o należny od wylicytowanej kwoty podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Cena wywoławcza została określona na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę według stanu przedmiotu przetargu na dzień 9 stycznia 2019 r. Wgląd do operatu szacunkowego możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym umówieniu terminu. Cena sprzedaży nie obejmuje kosztów transportu przedmiotu przetargu, kosztów jego montażu oraz kosztów jego uruchomienia.

Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 128.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych). Wadium wpłacane jest w gotówce w kasie Sprzedawcy, zlokalizowanej w jego siedzibie lub w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 42 1240 4722 1111 0000 4849 3781. Zapłata wadium powinna nastąpić pod tytułem: „wadium – przetarg nr 1 na sprzedaż uniwersalnego  pieca komorowego Typu CASEMASTER AFS-5-E wraz z maszynami i urządzeniami jako stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej”. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00 w dniu 17 lipca 2019 r. W przypadku płatności przelewowej, za rozstrzygającą uznaje się godzinę i datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy,  jeżeli:

  • dany oferent nie stawi się w wyznaczonej godzinie i miejscu przeprowadzania przetargu bądź też jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
   lub też
  • dany oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Powyższe dotyczy tylko przypadku, kiedy Sprzedawca uzyskał zgodę organu nadzoru na dokonanie czynności prawnej.
   lub też
  • oferent, którego oferta została wybrana, w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia wynikającej z przybicia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta –wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium podlega także zwrotowi w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania, jak też w razie niewyrażenia przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej. Odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu, bądź też niewyrażenie przez Prezesa Centrum Łukasiewicz zgody na dokonanie czynności prawnej nie daje jakichkolwiek podstaw oferentom do żądania naliczenia na ich rzecz odsetek od wpłaconych kwot wadium lub wysuwania jakichkolwiek innych roszczeń z tytuły wpłaty wadium.

Warunki przetargu:

 1. Zainteresowani oferenci winni stawić się osobiście lub przez pełnomocnika w dniu 17 lipca 2019 r. o godzinie 11.30,w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 73, w budynku (BLT) Instytutu Odlewnictwa, I p. sala konferencyjna, w celu zapewnienia sobie czynnego udziału w licytacji przedmiotu przetargu, a tym samym w celu złożenia oferty zakupu, w ramach przeprowadzanego przetargu ustnego.>
 2. Oferent stawający do przetargu jest zobowiązany przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:
  1. dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości, terminie i formie określonej w ogłoszeniu;
  2. dokument tożsamości – w przypadku gdy uczestnik jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu, złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu, umocowanego do takiej czynności – w przypadku gdy uczestnik jest przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną lub osobą prawną lub w przypadku, gdy uczestnik jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
  4. pełnomocnictwo do uczestniczenia w przetargu, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji uczestnika przetargu;
  5. oświadczenie (opatrzone datą i podpisem – załącznik nr 2), że oferent zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, w szczególności warunkami i załącznikami oraz dokumentacją przetargu, stanem faktycznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
 3. Postępowanie przetargowe prowadzi Komisja Przetargowa. Tryb jej urzędowania określa regulamin.
 4. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w formie licytacji zakończonej z chwilą przybicia. Komisja poucza uczestników o przebiegu postępowania, a przed rozpoczęciem licytacji sprawdza kompletność oraz formalną poprawności ww. dokumentów.
 5. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny przedmiotu przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania, z zastrzeżeniem, że podana przez licytującego oferenta cena przestaje wiązać jeśli inny licytujący oferent zaoferował cenę wyższą.
 6. Po ustaniu postąpień Komisja Przetargowa – uprzedzając trzykrotnie obecnych o najwyższej oferowanej cenie – udziela przybicia oferentowi, który zaoferował cenę najwyższą i zamyka przetarg.
 7. Udzielenie przybicia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Tryb ubiegania się Sprzedawcy o wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży określa u.s.b.ł. oraz ustawa.
 8. W razie uzyskania przez Sprzedawcę zgody na zawarcie umowy sprzedaży, zwycięski oferent jest zobowiązany do jej zawarcia w siedzibie Sprzedawcy w terminie 7 dni od poinformowania go przez Sprzedawcę o uzyskaniu przedmiotowej zgody. Poinformowanie następuje w każdej możliwej formie. Niestawiennictwo zwycięskiego oferenta zostanie potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy, uzasadniające zatrzymanie wadium.
 9. Ogłoszenie, a także warunki przetargu, w tym projektu umowy, mogą ulec zmianie, w szczególności w razie wykonania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz uprawnień kontrolnych, jak też wyrażanie zgody .
 10. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa, Kraków, ul. Zakopiańska 73, Budynek Laboratoryjno-Technologiczny – I p., w dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 13.00. Osobami upoważnionymi do kontaktu są: mgr inż. Adam Bitka – telefon – (12) 26 18 206, pok. 112, adam.bitka@iod.krakow.pl i mgr inż. Krzysztof Jaśkowiec – telefon – (12) 26 18 304, pok. 109, krzysztof.jaskowiec@iod.krakow.pl.
 12. Oględziny przedmiotu przetargu są możliwe w miejscu jego położenia po uprzednim umówieniu termin, czego należy dokonywać u osób wskazanych w pkt 11.

Załącznik nr 1:   Szczegółowy opis techniczny i przeznaczenie przedmiotu przetargu warunkowego nr 1
Załącznik nr 2:   Oświadczenie oferenta – przetarg warunkowy nr 1
Załącznik nr 3:   Projekt umowy

 

Skip to content