Opublikowane dnia 25.07.2019 / Aktualizowane dnia 25.07.2019


Tytuł: Ochrona mienia
Sygnatura:
ZP/05/19
Kategoria przetargu:
Usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynek „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro, Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2019.08.06 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
w Budynku „BLT” I piętro, sala konferencyjna, w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Odlewnictwa Kraków ul. Zakopiańska 73.
Data otwarcia:
2019.08.06 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
Rozstrzygnięcie postępowania ZP.5.19
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:
1.Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków
Kwota brutto: 543950,40 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 221118,00 PLN
2. WOLF II SŁUŻBA OCHRONY Sp. z o.o. ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 4 38-400 Krosno
Adres do korespondencji: ul. Łokietka 146 31-334 Kraków
Kwota brutto: 527699,52 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 120126,72 PLN
3. SKY ONE Sp. z o.o. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice
Kwota brutto: 643937,47 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 261763,20 PLN
4. Usługowa Spółdzielnia Inwalidów Sp. z o.o. ul. Torowa 33, 32-050 Skawina
Kwota brutto: 574400,16 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – brak
5. Konsorcjum: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Chmielna 34 00-020 Warszawa
Agencja Ochrony MK Bis Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 64 01-248 Warszawa
Agencja Ochrony Kowalczyk KM Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 64 01-248 Warszawa
Kwota brutto: 927187,68 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 5000 PLN
6.Konsorcjum: Maxus Sp. z o.o. ul. 3-Maja 64/66N 93-408 Łódź
MM Service Monitoring Sp. z o.o. ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów
Kwota brutto: 577236,48 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 120000 PLN
7. Firma Usługowa BŁYSK Sp. z o.o. ul. Gawrzyłowska 37, 39-200 Dębica
Kwota brutto: 594329,76 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 241597,44 PLN
8.Polska Sieć Handlowa NASZ SKLEP S.A. ul. Jana Pawła II 80 lok.5 00-175 Warszawa
Adres do korespondencji: Rzeszów 35-322 ul. Ciepłownicza 8
Kwota brutto: 584853,84 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – gwarantowana stawka odpisu PFRON – 142647,26 PLN

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości:
754680,00 PLN
Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content