Opublikowane dnia 02.06.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ORAZ DODATKOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
Sygnatura:
ZP/03/20
Kategoria przetargu:
Usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.06.19 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
w Budynku „BLT” I piętro, sala konferencyjna, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Kraków ul. Zakopiańska 73.
Data otwarcia:
2020.06.19 o godz. 09:15
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie usługi medyczne
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1.Lux Med. Sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 21 C
Kwota brutto za 1 pracownika: 96,60 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w Regulaminie
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w Regulaminie

2.PZU Zdrowie S.A. 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 13
Kwota brutto za 1 pracownika: 77,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w Regulaminie
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w Regulaminie

3.Comarch Healthcare S.A. al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
Kwota brutto za 1 pracownika: 159,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w Regulaminie
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w Regulaminie

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 676800,00 PLN
Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content