Atlas mikrofraktografii. Odlewnicze stopy Al-Si

Atlas mikrofraktografii, czyli mikroskopowych obrazów przełomów, zarówno ich profili, jak i powierzchni, zawiera usystematyzowaną i opisaną dokumentację fotograficzną, która dotyczy w przeważającej mierze kokilowych odlewów ze znormalizowanych stopów Al-Si wg normy PN-76/H-88027. Obserwacje przełomów wykonywano na próbkach po standardowych próbach wytrzymałościowych: statycznej próbie rozciągania, próbie udarności, próbie niskocyklowej. W krótkim wprowadzeniu przedstawiono fizyczne, krystalograficzne i mikrostrukturalne aspekty kształtowania własności mechanicznych siluminów. Rozdział dotyczący fraktografii opisowej zawiera kryteria klasyfikacji przełomów w ujęciu morfologicznym. Zawarty w nim zbiór wzorów najistotniejszych elementów morfologii podstawowych typów przełomów, występujących w metalowych materiałach konstrukcyjnych, ma na celu umożliwienie czytelnikowi dokonywania samodzielnej interpretacji obrazów zamieszczonych w niniejszym atlasie, jak i tych, które obserwuje podczas własnych badań. Forma, w jakiej zostały przedstawione, pozwala na przeprowadzenie identyfikacji typu przełomu a także drogi propagacji pękania i jego mechanizmu a w dalszej kolejności – wnioskowanie o przyczynach zniszczenia.

Zamieszczone w atlasie i opisane, z uwzględnieniem aspektu mikrostrukturalnego, zbiory obrazów, pozwalają na dokonanie oceny i klasyfikacji większości typów przełomów, występujących w siluminach, o różnej zawartości krzemu. Krótkie wprowadzenie w zagadnienia fraktografii ilościowej daje merytoryczne podstawy do przeprowadzenia tego typu pomiarów i wskazuje niezbędne źródła literaturowe.

Zaletą wydawnictwa jest kompleksowe ujęcie tematu pod względem materiału (znormalizowane siluminy pod- i nadeutektyczne oraz okołoeutektyczne) i rodzaju obciążenia, pokazanie topografii powierzchni przełomu z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego o dobrej zdolności rozdzielczej i zjawisk przypowierzchniowych na przekrojach prostopadłych przy użyciu mikroskopu świetlnego i fotografii barwnej.

Atlas może być przydatny w laboratoriach badawczych i w kontroli jakości gotowych odlewów podczas analizowania przyczyn obniżenia własności oraz znaczenia wad strukturalnych w powstawaniu pęknięć podczas eksploatacji części. Może też służyć jako pomoc dydaktyczna dla osób zajmujących się zagadnieniami inżynierii materiałowej.

Wydawnictwo to nie ma odpowiedników w polskiej literaturze naukowo-technicznej.
Wydanie Atlasu jest dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych.

Skip to content