Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia

Przedstawiona monografia jest syntetyczną prezentacją wyników badań i działań związanych z realizacją wybranych, ważniejszych projektów z zakresu badań i ich wspomagania, realizowanych w 2011 roku w obszarze działalności statutowej. Tematyka działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa jest opracowywana zgodnie z zasadami zrównoważonego i trwałego rozwoju w zakresie współczesnej problematyki dotyczącej badań podstawowych i stosowanych, związanych z procesem wytwarzania odlewów. Rozpatrzono szczególnie takie zagadnienia, jak kompleksowy transfer nowoczesnych technologii odlewniczych (w tym technologii formy i rdzenia) do przemysłu i całej gospodarki oraz technologii produkcji odlewów o wysokim stopniu przetworzenia, spełniających specyficzne wymagania eksploatacyjne. Dotyczy to także odlewów wykonywanych z zastosowaniem współczesnych metod szybkiego prototypowania. Dużo uwagi poświęcono badaniom stanu ciekłego metali i ich stopów oraz nowoczesnym materiałom monolitycznym i heterogenicznnym (w tym metalowym materiałom kompozytowym) syntetyzowanym z uwzględnieniem kompleksowego oddziaływania na ich poszczególne poziomy strukturalne. Realizacja wielu projektów dotyczyła zagadnień związanych z ekologią w odlewnictwie, a szczególnie z identyfikacją zanieczyszczeń środowiska przy produkcji odlewów, metodami ich eliminacji, problemami recyklingu i wykorzystania odpadów. Interesujące wyniki badań dotyczyły również inteligentnych procesów wytwórczych w wytwarzaniu odlewów, w tym projektowaniu systemów multidyscyplinarnych i specjalizowanych technologii z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Duży obszar badań dotyczył problematyki nowoczesnych metod kontroli jakości odlewów.

Wiele z prezentowanych prac zostało już opublikowanych lub będzie przedmiotem publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Skip to content