Innowacje w odlewnictwie. Część II

Proponowana publikacja jest monograficznym ujęciem wyników drugiego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-114/T08/2004 „Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie”. Otrzymane wyniki przedstawiono w usystematyzowanej postaci, odzwierciedlającej realizowane w projekcie poszczególne zadania badawcze, zgrupowane w cztery tematy główne, do których zaliczono: nowoczesne odlewy monolityczne ze sterowaną mikrostrukturą (gwarantujące odpowiednio wysoki poziom właściwości użytkowych), odlewy spełniające wyszukane wymagania eksploatacyjne (gradientowe i warstwowe, w tym z kontrolowaną nanostrukturą powierzchni), inteligentne procesy prognozująco-wytwórcze oraz nowoczesne techniki topienia i odlewania. Obiektem badań były głównie stopy na bazie Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni i Ti, kompozyty aluminiowe z fazami zbrojącymi w postaci węgla oraz ceramiki na bazie szeregu tlenków, węglików i azotków, w tym tworzyw mulitowych (również o strukturze gradientowej) oraz popiołu lotnego, a także cyrkonianu wapnia jako potencjalnego materiału na tygle. W porównaniu z analogicznym opracowaniem opisującym wyniki pierwszego roku realizacji projektu, w danej monografii zamieszczono szereg oryginalnych, pionierskich prac związanych zarówno z badaniami własnymi o charakterze podstawowym (badania wysokotemperaturowe czy modelowanie matematyczne), jak również autorskie studia eksperymentalne z wykorzystaniem możliwości aplikacyjnych, ujmujących innowacyjne materiały i konkretne wyroby. W wielu przypadkach zaprezentowano wyniki badań już po ich weryfikacji w warunkach przemysłowych.
Monografia stanowi drugą część planowanego do wydania zbioru wyników realizacji projektu badawczego zamawianego w trzech tomach, stanowiącego specyficzny „tryptyk odlewniczy”, poświęcony innowacyjnym materiałom, w tym nanofazowym, wybranym metodom badawczym, wytwórczym i procesom, stosowanym we współczesnym odlewnictwie, jak również zabiegom recyklingu i obróbki ubytkowej.

Skip to content